3
TOKI ADMINISTRAZIOA

LEGORRETAKO UDALA

Iragarkia

Araubidezko jendaurreko informazio aldia inolako alegazio edo erreklamaziorik aurkeztu gabe iragan denez, uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 16. artikuluak xedatutakoari jarraiki, behin betikoz onartutzat jotzen da Legorretako udalaren Zerga Ordenantzen onespenaren erabakia. Aldaketak argitaratzen dira I. eranskinean.     

Hau guztia, Gipuzkoako Toki Ogasunak arau tzen dituen uztailaren 6eko 11/1989 Foru Arauaren 16.4 artikuluak agindutakoa betetzeko argitara tzen da, guztiak jakinaren gainean egoteko, eta artikulu horretan aurrikusten den gainerako ondorietarako.

Hala, Foru Arau horren 18.1 artikuluan xedatutakoarekin bat, Ordenantza hau onartzen duten erabakien aurka, interesdunek administrazioarekiko auzi-errekur tsoa aurkezu ahal izango diote Euskadiko Justiziako Auzitegi Nagusiari. Horretarako, bi hilabeteko epea izango da, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik aurrera.             

Legorreta, 2022ko abenduaren 15a.—Alkatea.         
                (8407)

2023. ZERGA ORDENANTZAK

Zerga-Ordenantzen testu bategina.

1.    Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren kuotak finkatzeko funtzezko elementuak erregulatuko duen ordenantza fiskala.      

2.    Udalerriko Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga ordainarazteko zenbait ahalmen erregulatzen dituen ordenantza fiskala.

3.    Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zergaren kuotak finkatzeko funtzezko elementuak erregulatzen dituen ordenantza fiskala.

4.    Hirilurren balio gehikuntzaren gaineko zerga erregulatzen duen ordenantza fiskala.

5.    Eraikuntza, instalazio eta orden gaineko zerga erregulatzen duen ordenantza fiskala.

6.    Tokiko jabari publikoaren lurzoruan, heglaetan eta zorupearen aprobetxamendu berezia egiten duten hornidura-zerbitzuen empresa ustiatzaileek ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala.

7.    Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala.

8.    Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasen ordenantza fiskala.

1.    Ondasun Higiezinei buruzko Zergaren kuotak finkatzeko funtsezko elementuak arautuko dituen Zerga Ordenantza.

1. artikulua.    Xedapen orokorrak.

Udal honek, Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauaren 14.3 artikuluak, ematen dion ahalmena erabiliz, ondorengo artikuluan ezarritako terminoetan finkatzen du Zerga honen karga tasa.

2. artikulua.    Zerga-tasak.

1.    Hiri ondasunei aplikagarri zaien Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren zerga-tasa, eranskinean adierazten den portzentaian geratzen da finkatua.

2.    Landa ondasunei aplikagarri zaien Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren zerga-tasa, eranskinean adierazten den portzentaian geratzen da finkatua.

3.    Bizitegi-erabilerako ondasun higiezinak izanik, subjektu pasiboaren ohiko bizilekua ez direnak, edo hirugarrenen ohiko bizilekua ez direnak haien erabilera alokatu edo laga tze agatik, zergaren kuota likidoaren 100eko 50eko errekargua eskatuko da. Errekargu hori zerga honen subjektu pasiboei eskatuko zaie, eta aplikatzen den zergaren une berean sortuko da, eta urtero likidatuko da, kuotarekin batera.

Errekargu hau aplikatzeari dagokionez, bizitegi erabilerako higiezin tzat hartuko dira Katastroan etxebizitza-erabilera edoerabilera gisa jasota dauden lokalak. Etxebizitzaren eranskinak sartuko dira, betiere erregistro-finka bakarra osatzen badute. 

Ondorio berberetarako, bizitegi-erabilerako higiezin bat ohiko bizilekutzat joko da zerga sor tzen den egunean udalerriko erroldan okupatzailearen edo okupatzaileen ohiko bizilekua dela jasotzen denean.

Errekargua aplikatzetik kanpo geratuko dira bizitegi-erabilerako ondasun higiezin hauek:

1)    Zergan hobariren bat dutenak.            

2)    Ostatu-jardueretarako, pentsioetarako, ostatuetarako eta abarretarako direnak.

3)    Etxebizitza publikoko plan sozialetara bideratutako bizitegi-erabilerako ondasun higiezinak. «Etxebizitza Hutsaren Programaren» edo beste etxebizitza-plan eta -programa autonomiko, foral edo udal batzuen esparruan errentamendu- edo lagapen-erregimenean dauden etxebizitzen kasuan, baldin eta okupatzaileak zergaren sortzapen-egunean erroldan inskribatuta ez badaude, errentamendu-kontratua aurkeztu beharko da, Eusko Jaurlaritzaren Errentamenduen Erregistroko inskripzioarekin batera (Etxebizitzaren ekainaren 18ko 3/2015 Legearen 55. artikuluan arautua) edo dagokion lagapen-agiriarekin batera.

4)    Hirugarren adinekoen egoitzetan erroldatutako pertsonen titulartasuneko etxebizitzak, edo osasunarekin (ospitaleratzea) edo gizarte-premiarekin (mendekotasuna edo gizarte-larrialdiko egoera) lotutako ezohiko egoerak gertatzen direnean.         

5)    Arrazoizko baldintza ekonomikoetan saltzea edo alokatzea eragozten duten inguruabar konstruktibo edo ekonomikoak dituztenak. Inguruabar horien balorazio-txostena udaleko zerbitzu tekniko eskudunek egingo dute.          

6)    Jarduera profesional edo komertzialetan modu iraunkorrean aritzen direnak.

7)    Sustatzaileek saltzeko dituzten etxebizitzak.

8)    Oinordetzaz eskuratutako etxebizitzak, kausatzailea hil eta lehenengo bi urteetan.

9)    Alokatutako etxebizitzak, betiere dagokion errentamendu-kontratuaren bidez justifikatzen bada.

10)    Jarduera ekonomikoetarako direnak.

11)    Antolamenduz kanpoko etxebizitzak, aurri-egoeran daudenak edo Hirigintza-kudeaketako eragiketen mende daudenak.

12)    Hutsik dauden baserriak.

13)    Etxebizitza elkartuak, nahiz eta erregistroan bi finka independente izan, eta zerga bi ordainagiri independenteren bidez likidatzen da. Biak hutsik badaude, horietako bakar bati aplikatuko zaio errekargua.

Errekargua ez aplikatzeko eskaera urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik martxoaren 31ra bitartean aurkeztu beharko da, eta eskabidearekin batera horren egiaztagiriak aurkeztu beharko dira. Ez aplikatzea onartzen duen ebazpenak eskaeraren urterako balioko du.

3. artikulua.    Oinarri ezargarria. Kuotak.

1.  Hiri ondasunei aplikatutako ondasun higiezinen gaineko zergaren oinarri ezargarria, ondasun horien balio katastrala izango da.

2.    Landa ondasunei aplikagarri den ondasun higiezinen gaineko zergaren oinarri ezargarria balio katastrala izango da.           

3.    Zerga honen kuota aurreko ataletan adierazitako oinarri ezargarriei Ordenantza honetako eranskinean bakoitzari dagokion zerga tasak aplikatuz lortuko da.  

4. artikulua.    Salbuespenak.

Uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauaren 4. artikuluan ezarritako salbuespenez gain, irabazi-asmorik gabeko entitateak zerga horretatik salbuesten dira, baldin eta irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzko apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauaren 17. artikuluan aurreikusitako baldintzak betetzen badituzte.

5. artikulua.    Hobariak.

Honako hobari hauek arautzen dira:

a)    Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren kuota osoaren hobaria jasotzeko eskubidea dute familia ugariaren titular diren subjektu pasiboek, baldin eta honako baldintza hauek betetzen badituzte:

1.    Ondasun higiezina: familiaren ohiko etxebizitza izan behar du. Halaber, etxebizitza bakoitzeko bi garaje-partzela arteko hobariaren xede dira.

2.    Hobariak familia-unitatea osatzen duten pertsonen kopuruaren eta gaitasun ekonomikoaren arabera ematea. Hobari hauek emango zaizkie familia ugariei honako ezaugarri horiek baldin badituzte:

3 seme-alaba adingabe edo 24 urtetik beherakoak, betiere azken horiek ikasten ari direla egiaztatzen badute eta lanbide arteko gutxieneko soldata gainditzen duen ordainsaririk jasotzen ez badute: kuota osoaren %75.

4 seme-alaba adingabe edo 24 urtetik beherakoak, betiere azken horiek ikasten ari direla egiaztatzen badute eta lanbide arteko gutxieneko soldata gainditzen duen ordainsaririk jasotzen ez badute: kuota osoaren %80.

5 seme-alaba adingabe edo 24 urtetik beherakoak, betiere azken horiek ikasten ari direla egiaztatzen badute eta lanbide arteko gutxieneko soldata gainditzen duen ordainsaririk jasotzen ez badute: kuota osoaren %90.

3.    Hobari hori baliatzeko, subjektu pasiboak aldez aurretik eskatu beharko du. Hobariak aipatzen duen zergaldiaren otsailaren 28a baino lehen aurkeztu beharko da eskabidea, eta, horrekin batera, familia ugariaren titulartasuna egiaztatzen duen agiria eta Zerga Bulegoak emandako ziurtagiria aurkeztu beharko dira, familiakoaren eta onuradunen ohiko bizilekua ez den beste higiezin bat ez dutela egiaztatzen duena, biak behar bezala baimenduta.

Hobaria hobaria eskatzen den zergaldiko urtarrilaren 1ean familia ugariaren izaera duten subjektu pasiboei aplikatuko zaie hobaria.

4.    Ez da hobaria jasotzeko eskubiderik izango familia-unitateko edozein kide, ohiko bizilekuaz gain, beste ondasun higiezin baten titularra bada.

Hobariaren iraupena urtebetekoa izango da.

b)    Zergaren kuota osoaren %50eko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 30eko 316/2002 Dekretuak araututako «Etxebizitza Hutsaren Programa» ren esparruan edo antzeko beste foru- edo udal-programa batzuen esparruan lagatzen diren ondasun higiezinek.          

Onuradunek Eusko Jaurlaritzarekin edo dagokion erakundearekin sinatutako kontratua aurkeztu beharko dute.

Erabilera-lagapenak irauten duen bitartean aplikatuko da hobaria.

c)    Kuota osoaren %50eko hobaria eraikuntza berriko babes publikoko etxebizitza berrientzat, bai eta horiei atxikitako garaje eta trastelekuentzat ere, proiektuan eta erregistroan, behin betiko kalifikazioa eman ondoren.    

d)    %50eko hobaria zergaren kuota osoan, baldin eta interesdunek hala eskatzen badute obrak hasten diren zergaldian, urbanizazioko, eraikuntzako eta higiezinen sustapeneko enpresen jardueraren xede diren higiezinentzat, bai obra berrikoak, bai haren pareko birgaitzekoak, eta haien ibilgetuko ondasunen artean ez badaude.             

Hobari hau aplikatzeko epea obrak hasi eta hurrengo zergaldian hasi eta amaitu ondoren amaituko da, betiere denbora horretan urbanizazio-obrak edo benetako eraikuntza-lanak egiten badira, eta inoiz ere ez hiru zergaldi baino gehiago.      


e)    Zergaren kuota osoaren 100eko 50erainoko hobaria, eguzkitik edo beste energia berriztagarri batzuetatik datorren energiaren aprobetxamendu termiko edo elektrikorako sistemak instalatu diren Bie nes Inmobilientzat. Hobari hori aplikatzeko, beroa sortzeko instalazioek administrazio eskudunak homologatutako kolektoreak izan beharko dituzte. Hala ere, eguzkiaren erradiazioa biltzeko aprobetxamendu termikorako sistemek eraikitako 100 m²-ko 4 m²-ko erabilera-azalera izan beharko dute, eta aprobetxamendu elektrikoko sistemek eraikitako 100 m²-ko 5 kw-ko potentzia eduki beharko dute instalatuta. Beste energia berriztagarri batzuen kasuan, horietan oinarritutako sistemek erregai fosilak erabiltzen dituzten egungo bero-sistemak ordezkatuko dituztela bermatu beharko da. Era berean, instalatzeko udal-lizentzia eskatu eta lortu dela egiaztatu beharko da. Hobaria ez da aplikatuko aplikagarria den sektoreko araudiak eguzki-aprobetxamenduko sistemak jartzea nahitaezkoa denean.             f)    Zergaren kuota osoaren 100eko 50erainoko hobaria A edo B motako eraginkortasun energetikoaren etiketa duten ondasun higiezinentzat.

%50eko hobaria «A» eraginkortasun energetikoaren etiketa duten eraikinentzat.

%30eko hobaria «B» eraginkortasun energetikoaren etiketa duten eraikinentzat.

Ematen diren hobari guztiek eskaera egin eta hurrengo zergaldian izango dituzte ondorioak, eta ezin izango dute atzeraeraginik izan.

6. artikulua.    Kudeaketa-arauak.

1.    Zerga honen kudeaketa, likidazio, bilketa eta ikuskapena Gipuzkoako Foru Diputazioaren gain eskuordetu daiteke, Udalbatzak erabakitako terminoetan, edukian eta eremuan, horretarako hitzarmen egokia izenpetuz.      

Hartuko den udal erabakia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

2.    Ez da berandutze-interesik eskatuko subjektu pasiboak borondatezko epean eskatu badu eta Udalak ordainketa geroratzea edo zatikatzea onartu badu. Onura hori lortzeko, zergaren ordainketa zergaren sortzapenaren ekitaldi berean egin beharko da.              

7. artikulua.    Elkarreragingarritasuna.

Legorretako Udalak informazioa kontsultatu edo bildu ahal izango du Euskadiko Administrazioen Elkarreragingarritasun eta Segurtasunerako Nodoaren (Nisae) bidez egiaztatzeko:

AGE- Poliziaren Zuzendaritza Nagusia - Nortasun-datuak kontsultatzea eta egiaztatzea.

Eusko Jaurlaritza-Eusko Jaurlaritza - Familia ugariko tituluen kontsulta.

Foru Ogasunak-Foru Ogasunak - PFEZren kontsulta.

Kontu Mailaren Kontsulta Zerbitzua (Foru Ogasunak).

AGE- Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala - Gizarte Prestazio Publikoen kontsulta.

Eusko Jaurlaritza-LANBIDE - Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren kontsulta.

AGE- Katastroaren Zuzendaritza Nagusia - Katastroko datuen kontsulta.

Foru Ogasunak- Foru Ogasunak - Ondasun Higiezinen kontsulta.

Udalbatzak 2019ko urriaren 30ean onartutako «Dirulaguntzak emateko kudeaketa-arauetan» (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2020.01.21, 12. zk.) araututako gizarte-premiaren baldintzak betetzen dituzten pertsonen zergaren itzulketak izapidetzeko, udalak aurreko datuez gain, honako hauek ere kontsultatu eta bildu ahalko ditu:

Foru-Ogasunak. Ondare mailaren kontsulta.

AGE Aldi bakoitzeko zenbatekoak kontsultatzeko zerbitzua, SEPE langabezia-prestazioak.

AGE- Mendetasun-mailaren eta -graduaren azterketa kontsultatu ahal izango ditu.

Datu horiek ez direla kontsultatu edo bildu behar iritziz gero, eskatzaileak arrazoituta justifikatu beharko du aurka dagoela (Erregelamenduaren 21. artikulua (EB) 2016/679 Datuak Babesteari buruzkoa), hori egiaztatzen duen dokumentua aurkezteaz gain.

Azken xedapena.

Ordenantzaren Testu Bategina eta bere eraskina, Osoko Bilkurak onartu zuen 2022ko urriaren 5ean eta 2023ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta aldatu edo indargabetzea erabakitzen ez den artean jarraituko du indarrean.

ERANSKINA

Hirilur Ondasun Higiezinen gaineko Zergari aplikagarri zaion karga tasa: %0,1810.

Etxebizitza hutsen errekargua: %50,00.

Industria edo zerbitzu eremuetan kokatuta dauden hiri ondasunentzako: %0,5762.

Landa lur Ondasun Higiezinen gaineko Zergari aplikagarri zaion karga tasa: %0,6212.

2.    Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga arautzen duen Ordenantza Fiskala.

1. artikulua.    Izaera eta egitate ezargarria.

1.    Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga bide publikoetatik zirkulatzeko gai diren trakzio mekanikoko ibilgailuen titulartasuna zergapetzen duen zuzeneko zerga da, haien mota, kategoria, potentzia, edukiera eta karga edozein direla ere, eta zirkulazio baimenean agertzen den helbidea Legorretako udalerrikoa denean.

2.    Ibilgailua zirkulatzeko gai izango da bidezko erregistro publikoetan matrikulatua izan denean eta haietan oraindik baja emanda ez dagoenean. Aldi baterako baimena dutenak eta turismo matrikula daramatenak ere zirkulatzeko gai izango dira zerga honen ondorioetarako.

3.    Ondoko hauek ez daude zerga honi lotuta:

a)    Aspaldiko modeloak izateagatik erregistroetan baja emanda egon arren, kasu berezietan zirkulatzeko baimendu daitezkeenak haienzat antolatzen diren erakusketa, lehiaketa edo lasterketak direla-eta.

b)    Trakzio mekanikoko ibilgailuek eramandako atoiak eta erdiatoiak, hauen karga erabilgarria 750 kilogramotik gorakoa ez denean.

2. artikulua.    Salbuespenak.

1.    Ondoko hauek daude zergatik salbuetsita:

a)    Estatuaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren, Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Gipuzkoako udal entitateen ibilgailu ofizialak, defentsari edo herritarren segurtasunari atxikita badaude.

b)    Ordezkaritza diplomatikoen ibilgailuak, bulego kontsularrenak, eta atzerriko agente diplomatiko eta kreditatuta dauden karrerako funtzionario kontsularrenak, kanpoaldetik identifikatuta badaude eta beren mailan eta hedaduran elkarrekikotasun baldintza betetzen bada. Baita ere, Espainiako Estatuan egoitza edo bulegoa duten nazioarteko erakundeen ibilgailuak eta beren funtzionario edo kideenak, hauek estatutu diplomatikoa dutenean.

c)    Nazioarteko itun edo hitzarmenen ondorioz salbuestekoak diren ibilgailuak.

d)    Osasun laguntza emateko edo zauritu zein gaixoak garraiatzeko erabiltzen diren anbulantziak eta gainerako ibilgailuak.

e)    Mugikortasun murriztua duten pertsonentzako ibilgailuak, abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuak, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra onartzen duenak, II. eranskinaren A letran aipatuak. Hau da, 350 kg-tik gorako tararik ez duten ibilgailuak, beren eraikuntzagatik toki lauan 45 km. orduko abiadura gainditu ezin dutenean eta arazo edo ezintasun fisikoren bat duten pertsonek erabiltzeko bereziki proiektatu eta eraiki direnean –eta ez bakarrik egokitu–.          Era berean, salbuetsita daude 14 zaldi fiskaletik beherako ibilgailuak, minusbaliatuen izenean matrikulatuta pertsona horiek soilik erabiltzekoak direnean. Salbuespen hau zirkunstantzia horiek betetzen diren artean aplikatuko da, pertsona ezinduek gidatutako ibilgailuak izan nahiz horiek garraiatzeko ibilgailuak izan.

Aurreko bi paragrafoetan aipatutako salbuespenak ibilgailu batengatik bakarrik izango zaizkie aplikagarriak horien onuradun diren subjektu pasiboei.

Letra honetan xedatutakoaren ondorioetarako, legez 100eko 33ko edo hortik gorako minusbaliotasun maila dutenak izango dira pertsona minusbaliatuak.

i)    Udalaren emakida administratibo bidez herri garraio zerbitzuari atxikita dauden autobusak, mikrobusak eta gainerako ibilgailuak, horien plaza kopurua, gidariarena barne, bederatzitik gorakoa denean.      

j)    Traktoreak, atoiak, erdiatoiak eta makineria, Nekazaritzako Makineria inskribatzeko Kartilaz hornituta daudenean.

2.    Artikulu honen 1 apartatuko e) eta g) letretan aipatzen diren salbuespenak gozatu ahal izateko, interesatuek eskaera bat aurkeztu beharko dute ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta onuraren zergatia adieraziz. Udal Administrazio honek salbuespena onartu ondoren, agiri bat luzatuko du hura eman dela frogatzeko.

3.    Aurreko apartatuan jasotakoaren ondorioetarako, ibilgailuen titularrek udalerri honetan egon beharko dute erroldatuta, eta zergaz salbuesteko eskaera Udaletxeko Erregistro Orokorrean idatziz aurkeztu. Eskaerari honako agiriok erantsiko dizkiote:

a)    Ibilgailuak mugikortasun murriztua duten pertsonentzat direnean edo minusbaliatuen izenean eta horiek bakarrik erabiltzeko matrikulatuta daudenean:

NANren fotokopia.

Gizartekintzak edo bere ordez diharduen erakunde edo agintari administratiboak luzatutako ziurtagiri originala.      

Pertsona elbarriaren Gidabaimenaren fotokopia (aurrekaldea eta atzekaldea).

Elbarriaren izenean dagoen Ibilgailuaren Zirkulazio Baimenaren fotokopia.

Ibilgailuaren ezaugarri teknikoen ziurtagiriaren fotokopia.

Aseguru-polizaren eta errezibuaren fotokopia (ohiko gidariak azaldu behar du bertan).

Ibilgailua elaberriak bakarrik esabiltzen duela adierazten duen zinpeko aitorpena.

Aseguru polizatik edo beste agiriren batetik ibilgailua elbarritutik aparte beste pertsonaren bat gida daitekeela ikusten bada, erabilera esklusibotzak ez da hartuko eta, beraz, ez zaio salbuespenik emango.       

b)    Elbarriak garraiatzeko ibilgailuak.        

Elbarriaren eta ohiko gidariaren NANren fotokopia.              

Gizartekintzak edo bere ordez diharduen erakunde edo agintari administratiboak luzatutako ziurtagiri originala.      

Elbarriaren izenean dagoen zirkulazio-baimenaren fotokopia.

Ibilgailuaren Fitxa Teknikoaren fotokopia.

Aseguru-polizaren eta errezibuaren fotokopia (ohiko gidariak azaldu behar du bertan).

Ibilgailua asalbuespenaren onuraduna garraiatzeko bakarrik erabiltzen dela adierazten duen zinpeko aitorpena.

c)    Traktoreak, atoiak, erdiatoiak eta nekazaritzako makinak badira:

Ibilgailuaren Zirkulazio Baimenaren fotokopia.

Ibilgailuaren ezaugarri teknikoen ziurtagiriaren fotokopia.   

Nekazaritzako Makineria inskribatzeko Kartilaren fotokopia edo, bestela, Gipuzkoako Foru Aldundiko Nekazaritza eta Ingurugiro Departamentuko Nekazaritzako Makineriaren Erroldan alta hartu izanaren frogagiria, nahitaez ibilgailuaren titularraren izenean luzatua.

3. artikulua.    Hobariak.

1.    Oro har, hobaria eskaera egin ondorengo ekitalditik aurrera hasten da aplikatzen, eta ez du atzerako eraginik. Dena den, onura fiskala likidazioa irmoa izan baino lehen eskatzen denean, onura emango da baldin eta hobaria jasotzeko baldintzak zerga sortzen den egunean betetzen badira.   

Hobaria interesdunek eskatu beharko dute ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta onuraren zergatia adieraziz. Udal Administrazioak hobaria onartu ondoren, agiri bat luzatuko du eman dela frogatzeko.

2.    Hobariak izango dute zerga kuotan:    

A.    Ibilgailu historikoak: %100.

B.    Turismo, autobus eta kamioi motako ibilgailuek hobaria izango dute zerga kuotan, kontsumitzen duten karburante motaren arabera, motorraren ezaugarrien arabera eta karburante horren errekuntzak ingurugiroan duen eraginaren arabera, beti ere ondoren zehazten diren baldintzak eta betebeharrak betetzen badira:  

a)    Fabrikako homologazioaren arabera, erregai gisa gasa erabiltzen duten ibilgailuak badira eta isurpen kutsagarriak gutxitzeko, bere mota eta modeloarentzat egokiak diren tresna katalizatzaileez hornituak badaude: %50.

b)    Fabrikako homologazioaren arabera, ibilgailu hibridoak badira (elektriko-gasolina, elektriko-diesel edo elektriko-gasa motorrak) eta isurpen kutsagarriak gutxitzeko, bere mota eta modeloarentzat egokiak diren tresna katalizatzaileez hornituak badaude: %50.

Aurreikusitako hobariak jaso ahal izateko, derrigorrezkoa izango da subjektu pasiboek hobaria eskatzea, ibilgailu berriaren ezaugarrien fitxa teknikoa erantsiz.

C.    3. Familia ugariak. Kotxe bakarra badute: %100eko hobaria.

Urtarrilaren 15a baino lehenago eskaera egin eta egoera aitortu beharko dute.

4. artikulua.    Subjektu pasiboak.

Honako hauek dira zerga honen subjektu pasiboak: Pertsona fisiko zein juridikoak eta Zergen Foru Arau Orokorraren 35.3 artikuluan aipatutako entitateak, zirkulazio baimenean ibilgailua beren izenean ageri denean.

5. artikulua.    Zergaldia eta sortzapena.

1.    Zergaldia bat dator urte naturalarekin, salbu ibilgailuak lehen aldiz eskuratzen direnean edo behin betiko baja ematen zaienean. Horrelakoetan, zergaldia ibilgailua eskuratzen den egunean hasiko da, eta Trafiko Buruzagitzan behin betiko baja ematen zaion egunean amaituko da.        

2.    Zergaldiaren lehen egunean sortuko da zerga.  

6. artikulua.    Zerga-kuota.

1.    Eranskinean jasota dauden tarifen taulari jarraiki exijituko da zerga.

2.    Ibilgailuak lehen aldiz eskuratzen direnean edo behin betiko baja ematen zaienean, kuota hilabete naturaletan hainbanatuko da, ibilgailua eskuratu edo baja ematen zaion hilabetea barne. Ibilgailua ebasteagatik zein lapurtzeagatik zein beste arrazoi batengatik Trafikoko Buruzagitzan aldi baterako baja ematen zaionean ere kuota modu berean hainbanatuko da. 

3.    Aurreko apartatuko tarifak aplikagarri izango dituzten ibilgailu motak zehazteko, kontuan hartuko da abenduaren 21eko 114/1999 Foru Dekretua, hain zuzen ere, ibilgailu mota desberdinen kontzeptua ezarri eta Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren tarifak aplikatzeko arauak finkatzen dituena. Zehazki esanda: 

a)    Zerga honen ondorioetarako, bere tarifetan zerrendatzen diren ibilgailu mota desberdinen kontzeptua abenduaren 23ko 2.822/1998 Errege Dekretuak, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra onartzekoak, II. eranskinean jasotakoa izango da.            

b)    Furgoi edo furgonetek, ibilgailu misto moldagarriek eta turismotik eratorritakoek turismo gisa tributatuko dute beren potentzia fiskalaren arabera. Ez da horrela izango, ordea, 1.000 kilogramotik gorako karga erabilgarria garraiatu dezaketenean, kamioi gisa tributatuko baitute orduan.

c)    Autokarabanek turismo gisa tributatuko dute beren potentzia fiskalaren arabera.

d)    Edozein kasutan ere, tarifa horien D) letran adierazitako traktoreen errubrika orokorrak honako hauek ere hartzen ditu: «traktokamioiak», «obra eta zerbitzuetako traktoreak» eta trakzio mekanikoko beste ibilgailuek garraiatu edo eramanak izan gabe bide publikoetatik zirkula dezaketen makina autobultzatuak.

e)    Hiru gurpileko ibilgailuak eta kuatrizikloak motozikletatzat hartuko dira zerga honen ondorioetarako eta, beraz, beren zilindradaren arabera tributatuko dute. Kuatriziklo arinek, beren aldetik, ziklomotore gisa tributatuko dute.

f)    Ibilgailu artikulatuen kasuan, arrasteko potentzia daramak eta arrastean eramandako atoiek eta erdiatoiek aldi berean eta bereizita tributatuko dute.

g)    Zaldi fiskaletan adierazitako potentzia fiskala abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuak, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra onartzekoak, V. eranskinean xedatutakoaren arabera ezarriko da.

7. artikulua.    Kudeaketa eta kitapena.

1.    Ibilgailuaren zirkulazio baimenean ageri den helbidea Legorretako udalerrian dagoenean, zerga kudeatu, likidatu, ikuskatu eta biltzea, eta orobat, zerga kudeaketan emandako egintzak berrikustea Legorretako Udalaren ardura da.   

2.  11/1989 Foru Arauan xedatutakoari jarraiki, zerga honi Zergen Foru Arau Orokorrak kudeaketa, likidazio, ikuskapen eta bilketari buruz nahiz zerga urraketa eta zigorrei buruz jasotzen dituen arauak aplikatuko zaizkio.

8. artikulua.    Kudeatzeko modua.

Legorretako udalak autolikidazio erregimenean eskatu ahal izango du zerga hau.

Udalak emandako ordainagiria izango da zerga ordaindu izana egiaztatzeko bidea, matrikulazioaren eta zirkulatzeko baimenaren ondorioz zergan alta hartzen duten ibilgailuen kasuan; gainontzeko ibilgailuen kasuan, berriz, Udalak urtero egiten duen erroldaren bidez.

Aitorpen-likidazioak Udaletxean aurki daitezkeen inprimaki normalizatuak erabiliz egingo dira. Aitorpen-likidazio horiek kalkulurako beharrezkoak diren elementuak jasoko dituzte, eta agiri hauek erantsita aurkeztuko dira: Ibilgailua erosi edo aldatu izanaren frogagiriak, ezaugarri teknikoen ziurtagiria eta subjektu pasiboaren Nortasun Agiria edo Identifikazio Fiskaleko zenbakia.

Aitorpen-likidazioa behin bere esku duela, interesatuak bulego kudeatzailean edo entitate laguntzaile batean ordaindu ahal izango du zerga kuotaren zenbatekoa. Edozein kasutan ere, ibilgailua matrikulatu baino lehen, bulego kudeatzaileak egiaztatuko du ordainketa behar den zenbatekoagatik egin dela, eta aitorpen inprimakia egiaztatu izana adieraziko du.            

9. artikulua.    Bajak.

1.    Trafiko Buruzagitzari ibilgailuaren matrikulazioa, zirkulatzeko gaitasun agiria edo behin betiko baja eskatzen diotenek Zerga ordaindu izana frogatu beharko dute aldez aurretik.       

2.    Ibilgailuen titularrek Trafiko Buruzagitzari haien erreformaren berri ematen diotenean, Zerga honen eraginetarako duten sailkapena aldatzen bada betiere, eta orobat, ibilgailuak transferitu, zirkulazio baimenean ageri den helbidea aldatu edo horiei baja ematen dietenean, zergaren azken ordainagiria ordaindu izana frogatu beharko diote aurrez Trafiko Buruzagitzari. Horrek ez du eragotziko, dena den, kontzeptu horregatik sortu, likidatu, kobrantzara aurkeztu eta preskribitu ez diren zor guztien ordainketa kudeaketa eta ikuskaritza organoen bitartez exijitu ahal izatea.

Hamabost urteko edo hortik gorako antzinatasuna duten ibilgailuen behin betiko bajak ordainketa frogazeko obligaziotik kanpo geratzen dira.

3.    Trafiko Buruzagitzek ez dute ibilgailuen baja edo transferentzia espedienterik izapidetuko, aurretik Zerga ordaindu izana frogatzen ez bada.

10. artikulua.    Berandutze interesak.

Subjektu pasiboak ordainketa geroratu edo zatikatzeko eskaera borondatezko epean aurkeztu badu eta Udalak onartu badio ez da berandutza interesik exijituko. Onura hori lortzeko beharrezkoa izango da ordainketa zerga sortu den ekitaldian egitea.    

11. artikulua.    Betebehar formalak eta zerga arlokoak.

Zerga honi lotutako ibilgailuen titularrek beharrezko tramiteak egin beharko dituzte Trafiko Buruzagitzan zirkulazio baimenean agertzen den helbidea beren ohiko egoitzakoa izan dadin.

12. artikulua.    Erroldak.

Matrikulatuta dauden edo zirkulatzeko gai diren ibilgailuen kasuan, zergaren urteko kuoten ordainketa, zergen kudeaketa eta bilketaren eta beste Zuzenbide Publikodun sarrera lokalen Ordenantza Orokorrak agindutakoarekin bat eta bere zerga egutegiaren arabera egingo da.

Aurreko apartatuan araututako kasuan, urteko errolda erabiliz bilduko dira kuotak. Erroldaren aldaketak TZO/DGTren erregistroen datuetan oinarrituko dira.   

Errolda edo zergaren matrikula jendaurrean erakutsiko da interesatuek aztertu eta bidezko erreklamazioak egin ahal izan ditzaten. Horretarako epea hilabete batekoa izango da.

Jendaurreko erakusketaren iragarkia web orriko iragarki taulan (www.legorreta.eus) argitaratuko da, eta subjektu pasibo bakoitzari likidazioa jakinarazteko balio izango du.          

13. artikulua.    Itzulketak.

Ibilgailuari zerga sortu ondoren ematen bazaio behin betiko baja eta, ordurako, kuota ordainduta badago, subjektu pasiboak dagokion zenbatekoaren itzulketa eskatu ahal izango du Ordenantza Fiskal honen 6. artikuluaren 2 atalean aipatzen den hainbanaketa aplikatuta.

14. artikulua.    Elkarreragingarritasuna.

Legorretako Udalak informazioa kontsultatu edo bildu ahal izango du, honako hauek egiaztatzeko, Euskadiko Administrazioen Elkarreragingarritasun eta Segurtasun Nodoari (Nisae) buruzko informazio-zerbitzuaren bidez:

AGE- Ibilgailuaren Datuak Kontsultatzeko Zerbitzua (DGT).

AGE- Gidabaimenak kontsultatzeko zerbitzua (DGT).

AGE Ibilgailuen zerrenda kontsultatzeko zerbitzua (DGT).

AGE- Poliziaren Zuzendaritza Nagusia - Nortasun-datuak kontsultatzea eta egiaztatzea.

Eusko Jaurlaritza-Eusko Jaurlaritza - Familia ugariko tituluen kontsulta.

Datu horiek ez direla kontsultatu edo bildu behar iritziz gero, eskatzaileak justifikatu beharko du zergatik dagoen horren aurka (Datuak Babesteko 2016/679 Erregelamenduaren (EB) 21.), arrazoiak emanez, eta hori egiaztatzen duen agiria aurkeztu beharko du.

Azken xedapena.

Ordenantzaren Testu Bategina eta bere eraskina, Osoko Bilkurak onartu zuen 2022ko urriaren 5ean eta 2023ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta aldatu edo indargabetzea erabakitzen ez den artean jarraituko du indarrean.

I ERASKINA

TARIFAK

Potentzia eta ibilgailu mota                                                                                  Kuota (euro)

a)    Turismoak.

9 zaldi fiskaletik beherakoak ......................................         38,73

9 eta 11,99 zaldi fiskal bitartekoak ...........................         77,47

12 eta 13,99 zaldi fiskal birtartekoak .......................       129,12

14 eta 15,99 zaldi fiskal bitartekoak .........................       182,54

16 eta 19,99 zaldi fiskal bitartekoak .........................       234,69

20 zaldi fiskaletik gorakoak ........................................       286,84

b)    Autobusak.

21 plazatik beherakoak ..............................................       177,17

21 eta 50 plaza bitartekoak .......................................       252,34

50 plazatik gorakoak ...................................................       315,42

c)    Kamioiak.

1.000 kilogramotik beherako karga erabilgarria dute-
nak ..........................................................................         89,92

1.000 eta 2.999 kilogramo bitarteko karga erabilga-
rria dutenak................................................ 177,17

2.999tik gorako eta eta 9.999 kilogramo bitarteko
karga erabilgarria dutenak ...................................       252,34

9.999 kg-tik gorako karga erabilgarria dutenak ........       315,42

d)    Traktoreak..

16 zaldi fiskaletik beherakoak ....................................         37,58

16 eta 25 zaldi fiskal bitartekoak ..............................         59,07

25 zaldi fiskaletik gorakoak ........................................       177,17

e)    Trakzio mekanikoko ibilgailuek eramandako
atoiak eta erdiatoiak.

1.000 kg.-tik beherako eta 750 kg.-tik gorako karga
erabilgarria dutenak ..............................................         37,58

1.000 eta 2.999 kilogramo bitarteko karga erabilga-
rria dutenak ...........................................................         59,07

2.999 kilogramotik gorako karga erabilgarria dute-
nak ..........................................................................       177,17

f)    Bestelako ibilgailuak.

Ziklomotoreak ..............................................................            9,58

Potentzia eta ibilgailu mota                                                                                  Kuota (euro)

125 c.c. bitarteko motozikletak ..................................            9,58

125 c.c.-tik gorako eta 250 c.c. bitarteko motozikle-
tak ...........................................................................         16,42

250 c.c.-tik gorako eta 500 c.c. bitarteko motozikle-
tak ...........................................................................         32,85

500 c.c.-tik gorako eta 1.000 c.c. bitarteko motozi-
kletak ......................................................................         65,72

1.000 c.c.-tik gorako motozikletak .............................       131,41

3.    Udalerriko Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren exakziorako zenbait ahalmen erregulatzen dituen Ordenantza Fiskala.

1. artikulua.    Xedapen orokorrak.

Udal honek Ordenantza Fiskal honetan jasotako koefiziente eta indizeak zehazten ditu, apirilaren 20ko 1/1993 Foru Dekretu Arautzaileak, Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren Testu Bateratua onartzen duenak, bere 11. artikuluan ezarritako ahalmenen arabera.            

2. artikulua.    Gutxieneko kuoten ponderazioa.

1.    Udalerri honetan zergapetutako jardueratarako zerga honen Tarifetan Foru Diputazioak ezarri dituen kuota minimoak, 1. eranskinean azaltzen den ponderazio koefizientear arabera gehituko dira, izan duen negozio-zifraren zenbateko garbiaren arabera.

2.    Aurreko atalean erregulatutako koefizienteak aldatzen dituen gutxieneko kuotak, beraien gainean 1. Eranskinean zehazten den koefiziente bakarra ezarrita gehituko dira.       

3. artikulua.    Bidea publikoaren kategoriaren araberako ponderazioa.

Udalerriaren barnean Zerga honek zergapetutako jarduerak gauzatzen diren lokalen kokapena ponderatzeko, aurreko 2. artikuluaren arabera gehituko kuotei 2. eranskinean adierazitako indizeak aplikatuko zaizkie, bide publikoak duen kategoria kontuan hartuz.    

4. artikulua.    Ondorioak.

Gehikuntza koefizientea eta kokapen indizea, ordenantza honen 2 eta 3 artikuluetan hurrenez hurren finkatzen direnak, ez zaizkie aplikatuko kuota probintzialei eta bereziei, ezta Foru Errekarguari ere.

5. artikulua.    Beste kategoria batzuk.

Aipatu 3. artikuluan esandako indizeak aplikatzeko, udalerriko kale, plaza edo auzoak sailkatu egiten diren 2. eranskinean erlazionatutako kategorien arabera.  

6. artikulua.    Zerga-kuota.

Zerga honen tributuzko kuota Tarifek finkatzen dituzten gutxieneko kuotez egongo da osatua, ordenantza honetako 2. eta 3. artikuluen arabera dagozkien koefizienteak eta indizea nahiz foru-errekarguaren arabera dagokiona erantsiz.

7. artikulua.    Salbuespenak.

Honako hauek salbuesten dira zergatik: Indarreko araudian ezartzen direnak, egun, apirilaren 20eko 1/1993 Foru Dekretu Arautzailean eta ondorengo aldaketetan jasotakoak.

8. artikulua.    Kudeaketa-arauak.

1.    Zerga honen gestio, likidazio, bilketa eta ikuskapen ahalmenak eskuordetu ahal izango dira Gipuzkoako Foru Aldundian, Osoko Bilkurak aldez aurretik erabakitako eran, hitzarmena sinatuz ondorioak izan behar dituen urtearen hasiera baino lehen.       


2.    Erabaki eta hitzarmen horiek Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira.

3.    Lehen zenbakian erabakitakoa horrela bada ere, Foru Aldundiarenak izango dira han adierazitako ahalmenak, kuota probintzial eta bereziei dagokienean.         

9. artikulua.    Berandutze interesak.

Subjektu pasiboak ordainketa geroratu edo zatikatzeko eskaera borondatezko epean aurkeztu badu eta Udalak onartu badio ez da berandutza interesik exijituko. Onura hori lortzeko beharrezkoa izango da ordainketa zerga sortu den ekitaldian egitea.    

Azken xedapena.

Ordenantzaren Testu Bategina, eta horren I. eta II. eranskinetako koefizienteak, indizeak eta bide publikoen kategoriak onartu zituen 2022ko urriaren 5ean eta 2023ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta aldatu edo indargabetzea erabakitzen ez den artean jarraituko du indarrean.

I. ERANSKINA

Apirilaren 20ko 1/1993 Foru Dekretu Arautzaileko 11.1 artikulan ezarritakoarekin bat, bertan erregulaturiko ponderazio koefizientea aplikagarri izango da, negozio-zifraren zenbateko garbiaren arabera.

Gehikuntzaren koefiziente bakarra: 1,7185.

II. ERANSKINA

Udalerriko bide publikoen sailkapena.

Kategoria: Bakarra.

Indizea: 1.

4.    Hirilurren balioaren gehikuntzaren gaineko zergaren Ordenantza Fiskal arautzailea.      

I.  XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.

Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen 11/1989 Foru Arauak, uztailaren 5ekoak, 16/1989 Foru Arauak, uztailaren 5ekoak, eta zerga honen araudia aldatzen duen azaroaren 16ko 7/2021 Foru Dekretu-Arauak aurreikusten dutenaren arabera, Udal honek hiri-lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga ezarri eta eskatzen du, ordenantza honetan xedatutakoari jarraituz.

2. artikulua.

Ordenantza udal barruti osoan aplikatzen da.

II.    EGITATE EZARGARRIA

3. artikulua.

1.    Zergaren egitate ezargarria da ezarraldian zehar hirilurrek izan duten balio gehikuntza, lur horien jabetza edozein tituluren bidez eskualdatzen denean edo horien gainean jabaria mugatzen duen edozein ondasun eskubide eratu edo eskualdatzen denean.

2.    Eragin hauetara, hurrengoak izango dute hirilurren kontsiderazioa:

Hiri-lurzorua, urbanizagarria, egitaraupeko urbanizagarria edo egitaraurik gabeko urbanizagarrian Hirigintza Jarduketarako Egitaraua onetsiko den unetik; zoladuradun bideak edo espaloien xingolaketa izan eta estolderia, ur-hornidura, energia elektrikoaren hornidura eta argiteria publiko dituzten lurrak eta hiri-eraikuntzek beteta daudenak.      

Nekazal Legerian xedatutakoaren aurka zatikatzen diren lurrak era honetakotzat hartuko dira, beti ere zatikapen horrek nekazal erabilera hutsaltzen duenean, horregatik berberen izaeraren aldakuntzarik jaso gabe, honako zerga honetarako ez bada.

3.    Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako ezaugarri bereziko ondasun gisa sailkatutako ondasun higiezinetara bildutako lurren balioa gehikuntza zerga honen menpe. 

III.  MENPEKOTASUNIK EZA

4. artikulua.

Ondoko hauek ez dira Zergari lotuta egongo:

a)    Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako landalurtzat hartzen diren lurren balio gehikuntza. Beraz, Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako hirilurtzat hartzen diren lurren balio gehikuntza zergari lotuta egongo da, Katastroan edo Zergaren Erroldan halakotzat ageri edo ez.      


b)    Hiri-lurren balio gehikuntza, baldin eta Sozietateen gaineko Zergari buruzko uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauak VIII. tituluaren X. kapituluan araututako erregimen berezia aplikagarria zaien eragiketetatik eratorritako eskualdaketen ondorioz gertatu bada. Aipatutako foru arauak 101. artikuluan jasotakoaren arabera ematen diren lurren gaineko eragiketak hortik kanpo geratzen dira, lurrak jarduera adar batean sartuta ez daudenean.        

Aipaturiko lurrak geroago eskualdatzen badira, VIII. tituluaren X. kapituluan jasotako eragiketetatik eratorritako eskualdaketak ez du etengo balio gehikuntza sortu duen urte kopurua.          


c)    Ezkontideek ezkontza sozietateari ondasun eta eskubideen ekarpenak egitea, ekarpen horien ordainetan ezkontideei ondasun eta eskubideak modu egiaztatuan esleitzea, eta ezkontideei beren hartzeko komunen ordainetan eskualdaketak egitea.

Xedapen bera aplikatuko da, aurreko paragrafoan aipatutako kasu berdinetan, Izatezko bikoteei buruzko maiatzaren7ko 2/2003 Legeak xedatutakoaren arabera osatutako izatezko bikoteko kideek egiten dituzten ekarpen, esleipen eta eskualdaketei dagokienez.

Ez da zergapetuta egongo, era berean, ondasun higiezinak ezkontideen artean, maiatzaren 7ko 2/2003 Legearen arabera osatutako izatezko bikoteko kideen artean edo seme-alaben alde eskualdatzen direnean, baldin eta ezkontza baliogabetu edo senar-emazteak banandu edo dibortziatzean edo izatezko bikotea amaitzean emandako sententziak betetzearen ondorio badira, hurrenez hurren ezkontzako erregimen ekonomikoa edo ondarezko erregimen ekonomikoa zeinahi dela ere.       

2.    Lurren eskualdaketak ez dira egongo zergari lotuta eskualdaketa eta eskurapen datetan haien balioen artean dagoen diferentzia kalkulatzean balio gehikuntzarik ez dela izan egiaztatzen denean.

Horretarako, balio gehikuntzarik ez dela izan frogatu nahi duen pertsona edo entitate interesdunak eskualdaketa aitortu beharko du, eta eskualdaketa eta eskurapena dokumentatzen dituzten tituluak aurkeztu ere bai; ondorio horietarako, 6. artikuluan aipatzen diren pertsonak edo entitateak izango dira interesdun.

Eskualdaketan balio gehikuntzarik ez dela izan egiaztatzeko, honako hau hartuko da lurraren eskualdaketa edo eskurapen baliotzat kasu bakoitzean: eragiketa dokumentatzen duen tituluan ageri dena edo, kasua bada, Zerga Administrazioak egiaztatutakoa. Ondorio horietarako, eragiketa horietan izandako gastuak edo aplikatutako tributuak ezingo dira konputatu, eta ez da inolako eguneratzerik izango denbora igarotzeagatik.     

Higiezinaren eskualdaketan lurzorua eta eraikuntza sartzen direnean, lurzoruaren baliotzat hartuko da zergaren sortzapen egunean lurraren katastro balioak katastro balio osoarekiko duen proportzioa aplikatuta ateratzen dena, eta proportzio hori aplikatuko zaie bai eskualdaketa balioari eta, hala badagokio, baita eskurapen balioari ere.               

Eskurapena edo eskualdaketa kostu gabekoa izan bada, aurreko paragrafoetako erregelak izango dira aplikagarriak, eta, hala dagokionean, gorago aipatutako bi balio konparagarrietatik lehenengotzat oinordetzen eta dohaintzen gaineko zergan aitortutakoa hartuko da.

Apartatu honetan aipatutako higiezinen ondorengo eskualdaketan, lurren balio gehikuntza zenbat urtetan sortu den konputatzeko, higiezina eskuratu aurreko denbora ez da kontuan hartuko. Ondasun higiezinen ekarpen edo eskualdaketei ez zaie aplikatuko paragrafo honetan xedatutakoa, artikulu honen 1. apartatuko b) eta c) letren arabera zergari lotuta ez daudenean.


IV.    SALBUESPENAK

5. artikulua.

1.    Balio gehikuntzak zerga honetatik salbuetsiko dira egintza hauen ondorio direnean:

a)    Zortasun eskubideak eratzea eta eskualdatzea.

b)    Uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauak, Ondasun Higiezinen gaineko Zergarenak, 4.2.e) artikuluan aurreikusten duen salbuespena aplikagarri duten ondasunak eskualdatzea, baldin eta haien jabeek edo ondasun eskubideen titularrek frogaturik uzten badute ondasun higiezin horiek artatu, hobetu edo birgaitzeko obrak euren kontura egin dituztela.

Salbuespen honen eraginkortasunaren baldintza artapen, hobekuntza edo birgaikuntza obrak udal baimenari benetan lotzea da. Era berean, beharrezkoa izango da aipatu lanak ondasuna inorenganatu aurreko lehendabiziko 5 urteetan gauzatzea.

Ondorio horietarako, eraikinen birgaikuntza obrak egitura, fatxada edo estalkien eta beste antzekoen tinkotze eta trataeraren bitartez eraikin horiek berreraikitzeko helburua dutenak dira, beti ere obra horien balio kostu balio katastralaren %25 baino handiagoa bada.

2.    Era berean, balio gehikuntzak salbuetsita egongo dira, zerga ordaintzera behartuta dauden pertsona edo entitateak ondoko hauek direnean:              

a)    Estatua, Euskal Autonomia Erkidegoa, Gipuzkoako Foru Aldundia eta, orobat, lurralde administrazio publiko horietako organismo autonomoak nahiz antzeko izaera duten zuzenbide publikoko entitateak.

b)    Legorretako udala eta udalerri honen parte diren edo izan daitezkeen gainerako udal entitateak, eta lurralde administrazio publiko horietako organismo autonomoak nahiz antzeko izaera duten zuzenbide publikoko entitateak.

c)    Ongintzako edo ongintza-irakaskuntzako kalifikazioa duten erakundeak.

d)    Gizarte Segurantzaren entitate kudeatzaileak eta indarrean dagoen legeriaren arabera eratutako gizarte aurreikuspeneko mutualitateak.

e)    Emakida administratibo itzulgarrien titularrak, emakidei atxikitako lurrei dagokienez.

f)    Gurutze Gorria eta horrekin pareka daitezkeen beste entitateak, erregelamenduz zehaztuko direnak.

g)    Salbuespena nazioarteko itun edo hitzarmenetan aitortua duten pertsona edo entitateak.

V.    SUBJEKTU PASIBOAK

6. artikulua.

1.    Honako hauek dira zergaren subjektu pasiboak, zergadun gisa:

a)    Lurren kostu gabeko eskualdaketetan edo jabaria mugatzen duten gozamen-eskubide errealen kostu gabeko eraketan edo eskualdaketan, lurra eskuratzen duen pertsona fisikoa edo juridikoa, edo Zergen Foru Arau Orokorrak 35. artikuluaren 3. apartatuan aipatzen duen entitatea, edo, bestela, dena delako eskubide erreala eratzen edo eskualdatzen zaion pertsona.

b)    Lurren kostu bidezko eskualdaketetan edo jabaria mugatzen duten gozamen-eskubide errealen kostu bidezko eraketan edo eskualdaketan, lurra eskualdatzen duen pertsona fisikoa edo juridikoa, edo Zergen Foru Arau Orokorrak 35. artikuluaren 3. apartatuan aipatzen duen entitatea, edo dena delako eskubide erreala eratu edo eskualdatzen duena.

2.    Aurreko apartatuko b) letran aipatutako kasuetan, lurra eskuratzen duen pertsona fisiko edo juridikoa, edo Zergen Foru Arau Orokorrak 35. artikuluaren 3. apartatuan aipatutako entitatea, nahiz eskubide erreala eratzen edo eskualdatzen zaiona, zergadunaren ordezko subjektu pasibo izango da baldin eta zergaduna Espainian egoitzarik ez duen pertsona fisiko bat edo entitate bat bada, ordezkaria izendatzeko obligaziorik ez badu, edo obligazio hori edukita, ordezkariak solidarioki erantzuten ez badu ordezkatuaren zerga zorra ordaintzeko obligazioari dagokionez.      


3.    Lurrak ohiko etxebizitzaren hipoteka betearazteagatik eskualdatzen direnean, haiek eskuratzen dituen pertsona fisiko edo juridikoa, edo Zergen Foru Arau Orokorreko 35.3 artikuluan aipatzen den entitatea hartuko da zergadunaren ordezko subjektu pasibotzat.    

Aurreko paragrafoan aurreikusitako kasuetan, ordezkoak ezingo dio zergadunari eskatu ordaindutako zerga-obligazioaren zenbatekoa.

Apartatu honetan aurreikusitako ondorioetarako, ohiko etxebizitzatzat hartuko da abenduaren 29ko 10/2006 Foru Arauak, Gipuzkoako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak, 90.8 artikuluan halakotzat definitutakoa. 

4.    Martxoaren 9ko 6/2012 Errege Lege-Dekretuak, baliabiderik gabeko zordun hipotekarioak babesteko presako neurriei buruzkoak, 2. artikuluan ezarritakoan sartzen diren zordunek euren etxebizitza zorren ordainez emateagatik egindako eskualdaketetan, ondasun higiezina eskuratzen duen entitatea izango da zergadunaren ordezko subjektu pasiboa, eta ordezkoak ezin izango dio zergadunari eskatu ordaindutako zerga obligazioen zenbatekoa.    

VI.    OINARRI EZARGARRIA

7. artikulua.

1.    Zerga honen zerga oinarria lurren balio gehikuntza da, hain zuzen ere, sortzapenaren unean agerian jarri eta gehienez ere hogei urteko epean izandakoa. Haren zenbatekoa eragiketa honen emaitza izango da, artikulu honen 4. apartatuan xedatutakoa eragotzi gabe: artikulu horren 2. apartatuan ezarritakoaren arabera sortzapenaren unean lurrari kalkulatu zaion balioa bider 3. apartatuaren arabera sorreraldiari dagokion koefizientea.  

2.    Sortzapenaren unean lurrak zer balio duen zehazteko, erregela hauek aplikatuko dira:

a)    Lurren eskualdaketetan, sortzapenaren unean duten balioa ondasun higiezinen gaineko zergaren ondorioetarako une horretantxe dutena izango da.

Hala ere, balio hori balio ponentzia baten ondorio bada, eta ponentzia horretan ez badira islatzen hura onartu ondoren onartu diren planeamendu aldaketak, zilegi izango da zerga honen behin-behineko likidazio bat egitea balio ponentzia horretatik abiatuta. Horrelako kasuetan, behin betiko likidazioan aplikatuko den balioa kasuan kasuko balio ponentziaren aldaketan edo balioen berrikuspenean xedatutakoaren arabera ateratzen dena izango da, betiere sortzapen data erreferentzia hartuta. Data hori ez badator bat katastro balio berrien eragin datarekin, balio horiek zuzenduko dira Gipuzkoako Lurralde Historikoko aurrekontuen foru arauetan ezartzen diren eguneratze koefizienteak aplikatuta.     

Gertatzen bada kasuan kasuko lurrak, hiri izaerakoa izanik ere, zergaren sortzapenaren unean oraindik ez daukala zehaztuta inolako katastro baliorik, udalak katastro balio hori finkatzen denean egin ahal izango du likidazioa, sortzapenaren unean dagoen balioa aintzat hartuta.

b)    Jabaria mugatzen duten gozamen eskubide errealen eraketan eta eskualdaketan, artikulu honen 3. apartatuan ezarri diren urteko portzentajeak aplikatuko dira kontuan izanik aurreko a) paragrafoan definitutako baliotik zer zati dagokien aipatu diren eskubideei. Eskubide horien balioa ondare eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren ondorioetarako ezarritako arauak aplikatuz kalkulatuko da.    

c)    Eraikin edo lursail baten gainean solairu bat edo gehiago jasotzeko edo lur azpian eraikitzeko eskubidearen eraketan edo eskualdaketan –lurrazal eskubide erreal bat izan gabe ere–, artikulu honen 3. apartatuan ezarri diren urteko portzentajeak aurreko a) paragrafoan definitutako balioaren gainean aplikatuko dira, baina, kasu honetan, kontuan izanik balio horretatik zer zati dagokion eskualdaketaren eskrituran finkatutako proportzionaltasun moduluari edo, halakorik ezean, lur gainean edo lur azpian eraikiko diren solairuen azalera edo bolumenaren eta eraikitako azalera edo bolumen osoaren arteko proportzioari horiek behin eraiki ondoren.

d)    Nahitaezko desjabetzeen kasuan, artikulu honen 3. apartatuan ezarri diren urteko portzentajeak lurraren balio justuaren zatiari aplikatuko zaizkio, salbu eta aurreko 2. apartatuko a) paragrafoan definitutako balioa txikiagoa bada, kasu horretan, azken hori hartuko baita, ez balio justua.    

3.    Balio gehikuntzaren sorreraldia gehikuntza hori agerian jartzeko igarotako urte kopurua izango da.        

Eragiketak zergari lotuta ez dauden kasuetan, eta, betiere, foru arau bidez besterik esaten ez bada, lurraren geroko eskualdaketa batean balio gehikuntzaren sorreraldia zenbatekoa izan den kalkulatzeko, eskurapen datatzat zergaren azken sortzapena gertatu zen data hartuko da aurreko paragrafoan xedatutakoaren ondorioetarako.

Igarotako urte kopuruaren konputuan urte osoak hartuko dira, hau da, urte zatikiak aintzat hartu gabe. Sorreraldia urtebetetik beherakoa bada, urteko koefizientea hainbanatuko da hilabete osoen kopurua kontuan hartuta, hau da, hilabete zatikiak aintzat hartu gabe.  

Sortzapenaren unean lurrak duen balioari (aurreko apartatuetan xedatu da nola kalkulatu balio hori) udalak onartzen duen koefizientea aplikatuko zaio balio gehikuntzaren sorreraldia kontuan hartuta, eta koefiziente horrek ezingo ditu inoiz muga hauek gainditu:

Sorreraldia                                                          Koefizentea

Urtebetetik behera                              0,14

Urte bat                                                0,13

2 urte                                                   0,15

3 urte                                                   0,16

4 urte                                                   0,17

5 urte                                                   0,17

6 urte                                                   0,16

7 urte                                                   0,12

8 urte                                                   0,10

9 urte                                                   0,09

10 urte                                                 0,08

11 urte                                                 0,08

12 urte                                                 0,08

13 urte                                                 0,08

14 urte                                                 0,10

15 urte                                                 0,12

16 urte                                                 0,16

17 urte                                                 0,20

18 urte                                                 0,26

19 urte                                                 0,36

20 urte edo gehiago                           0,45

Gehieneko koefiziente horiek urtero eguneratuko dira foru arau bidez, eta eguneratze hori Gipuzkoako Lurralde Historikoko aurrekontu orokorren foru arauetan ere egin ahal izango da.            

Aurreko paragrafoan aipatutako eguneratzeak berekin badakar ordenantza fiskalean onartutako koefizienteetako bat legez ezarritako gehieneko berria baino handia izatea, azken hori zuzenean aplikatuko da, soberakina zuzentzen duen ordenantza fiskal berria indarrean jarri arte.

4.    Subjektu pasiboak 4. artikuluko 2. apartatuan ezarritako prozedurari jarraituz eskaturik, egiaztatzen bada balio gehikuntzaren zenbatekoa txikiagoa dela artikulu honetako aurreko apartatuetan xedatutakoaren arabera zehaztutako zerga oinarriaren zenbatekoa baino, balio gehikuntza horren zenbatekoa hartuko da zerga oinarritzat.

VII.    ZERGA - KUOTA

8. artikulua.

Zerga honen kuota, oinarri ezargarriari Eranskinean adierazten den karga tipoa aplikatzearen emaitza izango da.

VIII.  ZERGAREN SORTZAPENA

9. artikulua.

1.    Data hauetan sortaraziko da zerga:

a)    Lurraren jabetza bizien artean edo heriotzaren zioz eskualdatzen denean, kostu bidez edo doan izanik ere, eskualdaketa datan.

b)    Jabaria mugatzen duen edozein ondasun eskubide eratu edo eskualdatzen denean, eraketa edo eskualdaketa gertatzen den datan.

Aurreko zenbakiko eraginetarako hurrengo hau hartuko da eskualdaketa datatzat:

a)    Bizien arteko egintza edo kontratuetan agiri publikoa ematen denekoa eta, dokumentu pribatuak direnean, horiek erregistro publikoan inskribatzen direnekoa edo duen lanbidearen zioz funtzionario publiko batek ematen dituenekoa.      

b)    Heriotza ziozko eskualdaketetan, sortzailearen heriotza data.

2.    Ebazpen irmoaz lurraren eskualdaketa edo beronen gaineko gozameneko ondasun-eskubidearen eraketa edo eskualdaketa sortarazi zuen egintza edo kontratuaren baliogabetze, hutsalketa edo deuseztapena gertatu dela epai bidez edo administrazio bidez adierazi edo aintzat har dadin, subjektu pasiboak ordaindutako zergaren itzulketa egin diezaioten eskubidea izango du, beti ere egintza edo kontratu horrek irabazpiderik eman ez badio eta itzulketa, ebazpena irmo hartu zenetik bost urtetako epearen barruan galda dezan, irabazpiderik dagoelako interesatuek Kode Zibilaren 1.295. artikuluak aipatu elkarrekiko itzulketak burutu behar dituztela bidezkotzen ez denean joko delarik. Egintza edo kontratuak irabazpiderik sortarazi ez badu ere, hutsalketa edo deuseztapena zergaren subjektu pasi-boaren eginbeharrak ez betetzearen zioz adieraziz gero, ez da ezertan ere itzulketarik egongo.

3.    Kontratua alde kontratatzaileen elkarren arteko adostasunez ondoriorik gabe geratzen bada, ez da ordaindutako zerga itzuliko eta tributuak ordaindu beharreko egintza berritzat hartuko da. Elkarren arteko adostasuntzat adiskidetze egintzako eta adostasuna eta demandarekiko amoregite hutsa joko dira.

4.    Egintza edo kontratuek baldintzaren bat ezarrita dutenean, Kode Zibilean jasotakoaren arabera kalifikatuko dira. Baldintza etengarria bada, zerga ez da likidatuko hura bete arte. Baldintza suntsiarazlea bada, beti exijituko da zerga, nahiz eta horrek ez duen eragotziko, baldintza betetzen denean, bidezko itzulketa egitea aurreko apartatuko erregelaren arabera.           

Testamentu-ahalordearen bidez gauzatzen diren herentzietan, zerga sortuko da ahalordea modu ezeztaezinez erabil-tzen denean edo hura azkentzeko arrazoietako bat gertatzen denean.

5.    Testamentu-ahalordean, ahalordea erabiltzen ez den bitartean pertsona jakin bati ematen bazaio zerga honi lotutako ondasunak gozatzeko eskubidea, gozamen horren bi autolikidazio egingo dira:

Behin-behineko autolikidazio bat, sortzapena oinordetza hastean izango duena eta biziarteko gozamenaren arauen arabera egin behar dena, eta behin betiko autolikidazio bat, testamentu-ahalordea erabiltzen denean egin behar dena, aldi baterako gozamenaren arauen arabera, kausa-tzailearen heriotzatik igarotako denboragatik. Behin-behineko autolikidazioagatik ordaindutakoa kontura egindako sarreratzat hartuko da, eta diferentzia gozamendunari itzuliko zaio, haren aldekoa gertatzen bada. Aldi baterako gozamenaren behin betiko likidazioa egin behar da testamentu-ahalordea erabiltzeagatik edo hura azkentzeko beste arrazoiengatik oinordeko gertatzen direnen likidazioa egitearekin batera.

IX.    HOBARIAK

10. artikulua.

Lurren eskualdatzeetan eta jabaria mugatzeko gozamen-eskubide errealak eskualdatu edo eratzean, baldin eta eskubide horiek heriotzagatiko irabazi-asmoaren bidez egiten badira, hobari bat aplikatuko da zergaren kuotan, adierazitako ehunekoaren arabera, baldin eta eskuratzaileak lehen graduko ondorengoak edo adoptatuak badira, lehen mailako aurrekoak edo adoptatzaileak, eta ezkontidea edo izatezko bikotea, izatezko bikoteak badira eta Eusko Legebiltzarrak 2003ko maiatzean xedatutakoaren arabera eratu badira. Hobariak aplikatzeko, eskuratutako ondasuna jaraunslearen ohiko etxebizitza izan beharko da, eta haren diru-sarrera gordinek tarte hauetako batean egon beharko dute:

% 95era arte 27.200,00 euro.

% 75, 37.200,00 euro arte.

% 50, 47.200,00 euro arte.

Gainerako diru-sarrerak: %10.

Hobari hori aplikatzeko, subjektu pasiboak, sortzapena gertatzen den ekitaldiko urtarrilaren 1ean Foru Aldundiak likidatutako azken ekitaldiari dagokion Errentaren Aitorpena aurkeztu beharko du, baldin eta aitorpen hori egitea derrigorrezkoa ez bada, ekitaldi horretan lortutako diru-sarrerak egiaztatzen dituen dokumentazioa.           

X.    KUDEAKETA

11. artikulua.

Subjektu pasiboek Udal Administrazioaren aurrean aurkeztu beharko dute Zergagatik dagokien aitorpena, administrazioak emango duen eredu ofizialaren arabera non tributu zerrendako elementua eta kuota zehazteko beharrezko gainerako elementuak azalduko baitira, kuotaren ordainketa aitorpena aurkezten den ekintza berean ordaindu beharko da.

12. artikulua.

Hurrengo epeetan aurkeztu beharko da aitorpena zerga sortzen den datatik aurrera zenbatuko delarik:        

a)    Bizien arteko egintzetan, epea 30 lanegunetakoa izango da.

b)    Heriotzaren ziozko egintzetan, epea sei hilabetetakoa izango da, subjektu pasiboak horrela eskaturik urte bateko mugaraino luzatu ahal izango delarik.

13. artikulua.

1.    Aitorpenari, nahitaez, ezarpena sorraraziko duten egintza edo kontratuak bilduko dituen agiria, behar bezala askietsita, erantsiko zaio.

2.    Eskatzen diren salbuespen edo hobariak, halaber, agiriz ziurtatu beharko dira.

3.    Zerga likidazioaren berri emango zaie subjektu pasiboei, oso-osorik, sarrera-epea adierazi eta bidezko baliabideen aipamena eginez.

14. artikulua.

Udal Administrazioak errekeritu ahal izango ditu pertsona interesatuak, Zergaren likidazioa burutzeko beharrezko irizten dituen bestelako agiriak aurkeztu ditzaten hogeita hamar egunetako epean, interesatuak eskaturik beste hamabost egunez luza daitekeelarik, epe horien barruan egindako errekerimenduei erantzuten ez dietenek, dagozkien arau hauste eta tributu zehapenak izango dituzte, esandako agiriak aitorpena egiaztatu eta likidazioa ezartzeko beharrezko diren heinean. Esandako agiri horiek interesatuak bere onurarako bakarrik alegaturiko gorabeherak egiaztatzeko bitarteko hutsak balira, errekerimenduari ez erantzuteak, alegatu bai baina zuritu gabeko zertzeladak kontutan hartu gabe likidazioa egitea ekarriko du.         

15. artikulua.

11.    artikuluan xedatutakoaz, jarraian adieraziko direnek, Udal Administrazioari jakinarazi egin beharko diote egitate ezargarriaren buruketa, sujetu pasiboen epe berberen barruan:          

a)    Honako Ordenantza Fiskal honetako 6. artikuluaren a) hizkian bildutako kasuetan, beti ere bizien arteko negozio juridikoaren zioz sorrarazikoetan, dohaintza emailea edo ondasun-eskubidearen eratzailea edo eskualdatzailea.

b)    Aipatu 6. artikuluaren b) hizkiko kasuetan, eskuratzailea edo ondasun-eskubidea bere alde eratu edo eskualdatuta duen pertsona.

16. artikulua.

Era berean, Notarioek egutegiko hiru hilabeteko bakoitzaren lehen hamabostaldiaren barruan, egutegiko aurreko hiru hilabetekoan beraiek baimendutako agiri guztien zerrenda edo indize laburtua igorri behar izango dute nahitaez, bakoitzak bere udalari, haiek, dena den, esku hartzaileen izen-deiturak, nortasun agiri nazionala eta helbidea eta, agintzak bil ditzatenetan, zerga honen egitate ezargarriaren eginkizuna ageriko jar dezaten egintza edo negozio juridikoak bilduko dituztelarik, azken borondatezko egintza edo negozio juridikoen zerrenda igorri behar izango dute. Atal honetan aurreikusitakoa Lurralde Historikoko Foru Tributu Arau Orokorrean ezarritako lankidetzazko betebehar orokorraren kalterik gabe.


17. artikulua.

Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauaren 8. artikuluan xedatutakoaren arabera, Gipuzkoako Foru Aldundia eta toki-erakundeak elkarlanean arituko dira zerga aplikatzeko, eta, bereziki, 4.2 eta 7.4 artikuluetan ezarritakoa betetzeko. Horretarako, bai zerga-informazioa trukatzeko bai lankidetzan jarduteko hitzarmenak sinatu ahal izango dira.    

18. artikulua.

1.    Udal Administrazioak aitortuak izan ez diren egitate ezargarrien egintzaren jakinaren gainean dagoenean, 12. artikuluan aipatzen diren epeen barruan, interesatuei errekerimendua egingo die aipatu aitorpena egin dezaten, tributu arau hauste eta, hala balitz, dagozkien zehazpenen kaltetan gabe. 


2.    Udal Administrazioak aurreikusitako errekerimenduak bideratuta eta interesatuak dagokien aitorpena aurkezten ez badute, ofiziozko espedientea izapidetuko da, berak dituen datuekin, dagokion likidazioa eginez eta, hala balegokio, dagozkion sartze epeak eta errekurtsoen adierazpena azaldurik, tributu arau hauste eta, hala balitz, dagozkien zehapenak alboan utzi gabe.      

19. artikulua.

Ezin izango da Jabetzaren Erregistroan terrenoen eta gainerako zergapeko ekintzen dokumentua inskribatu, aldez aurretik Zerga honen ordainketa edota, kausa balitz, kuoten ordainketaren atzerapena ez bada egiaztatzen.

Ordenantza honetan erregulatzen den Zerga honen likidazio, bilketa eta ikuskaritzari dagokion orotan, era berean zerga urraketak kalifikatu eta kasu bakoitzari jarri beharreko zehapenak finkatzeko orduan, dagokion Foru Zerga Arau Orokorrean aurreikusitakoa izango da aplikagarri.

XI.    XEDAPEN GEHIGARRIA

20. artikulua.

Aurreko 7.artikuluan xedatu eraginetarako eta Ondare Transmisio eta Ekintza Juridiko Dokumentatuei buruzko Zerga onartzen duen Foru Arauak indarrean dirauen bitartean, hurrengo arau hauek bete beharko dira:

a)    Gozamen denboralaren balioa, ondasunen balioaren proportzioan egingo da, urtebeteko epealdiko %2a, %70a gainditu gabe.

b)    Biziarteko gozamenetan, balioa ondasunen balio osoaren %70ekoa dela iritziko da gozamendariak 20 urte baino gutxiago dituenean, eta hori gutxituz joango da, gehiagoko urte bakoitzeko %1aren proportzioan, balio osoaren %10eko mugarekin.

c)    Pertsona juridiko baten alde egindako gozamena, 30 urtetik gorako eperako edo denbora mugatu gabe egongo balitz, eragin fiskaletara, ebazpen baldintzapeko jabetza osoko transmisiotzat joko da.

2.    Jabetza soileko eskubidearen balioa, gozamenaren balioaren eta ondasunen balio osoaren desberdintasunean konputatuko da. Aldi berean denboralak diren biziarteko gozamenetan jabetza soila baloratzeko, aurreko bat zenbakiko arauetatik balio gutxien ematen diona aplikatuko da.      

3.    Erabilera eta bizitoki eskubide errealen balioa ezartzeko, gozamen denboral edo biziartekoen, kasuen arabera, balorazioari dagozkion arauak, horiek ezarriak izan zireneko ondasunen balioaren %75ari aplikatuko zaizkio.        

Azken xedapena.

Ordenantzaren Testu Bategina eta bere eraskina, Osoko Bilkurak onartu zuen 2022ko urriaren 5ean eta 2023ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta aldatu edo indargabetzea erabakitzen ez den artean jarraituko du indarrean.

ERANSKINA

Zerga-tipo: %15.

5.  Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga arautuko duen Ordenantza Fiskala.

I.    XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.

Udalak, Lurralde Historikoko Toki Ogasunak erregulatzen dituen Foru Arauak nahiz Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergari buruzko uztailaren 6ko Foru Arauak aurreikusitakoaren arabera, Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga ezarri eta eskatuko du Ordenantza honi jarraiki. Aplikatuko diren tarifak jasotzen dituen I eranskina ere Ordenantza honen zati izango da.

2. artikulua.

Ordenantza hau udal barruti osoan aplikatzekoa da.

II.    ZERGA GAIA

3. artikulua.

Zerga-gaia sortzen da Gipuzkoako udalerrien barruan edozein eraikuntza, instalazio edo obra egiteagatik, horretarako obra edo Hirigintza lizentzia jasotzea exijitzen denean, lizentzia hori jaso edo ez, edo erantzukizunezko aitorpena edo aurretiazko komunikazioa aurkeztu beharra dagoenean, baldin eta lizentzia ematea edo kontrol jarduera egitea Zerga aplikatzen duen udalari badagokio.

4. artikulua.

Honakoak izango dira, banan banan adierazita, Zerga hau ezartzea tokatzen zaien egintzak:

1.    Solairu berriko edozein eraikin edo instalazio egiteko obra lanak.

2.    Dagoeneko zutik dagoen edozein eraikin edo instalazio handitzeko obrak.

3.    Dagoeneko zutik dagoen edozein eraikin edo instalazioren egitura aldatzea dakarten konponketa eta berrikuntza lanak.

4.    Dagoeneko zutik dagoen edozein eraikin edo instalazioren kanpoko itxura aldatzea dakarten obrak.

5.    Eraikinen barne antolamendua aldatuko duten obrak, eraikina edozertarako erabiltzen dela ere.

6.    Behin-behineko obra lanak, hau da, Lurraren indarreko Legean azaltzen direnak.

7.    Zerbitzu publikoak instalatzeko obrak.

8.    Lur erauzketak, hala nola hondeaketak, berdinketak eta betelanak, ez badira, behintzat, aurretik onartu edo baimendutako beste Hirigintza edo Eraikuntza Proiekturen batean egin beharreko obratzat zehaztu eta programatuak.

9.    Eraikinak erastea, aurri zorian daudela aitortutakoetan salbu.

10.    Aparkalekuak, industria, merkataritza nahiz lanbide jarduerak, zerbitzu publikoak edo lurrazpiari emanen zaion beste edozein erabilera antolatzeko egindako lurpeko instalazioak.     

11.    Bide publikotik ikusteko moduan propaganda kartelak jartzea.

12.    Baliabide ekonomikoak badirela erakusten duten inbertsioen bidez edozein obra, eraikuntza edo instalazio egitea, tokatzen den obra baimena edo Hirigintza baimena aterata.

5. artikulua.

1.    Zerga honen pean ez dira egongo Udal honen jabetzako higiezinetan egindako eraikuntza, obra edo instalazioak, beti ere obraren jabe gisa Udalak iharduten badu.      

2.    Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga ordaintzetik salbuetsita dago edozein eraikuntza, instalazio edo obra egitea, horren jabeak Gipuzkoako Foru Aldundia, Euskal Autonomi Erkidegoa, Estatua edo Udal Entitateak direnean, baldin eta, Zergari lotuta egonik, zuzenean errepide, trenbide, portu, aireportu, obra hidrauliko eta populazioen eta ur zikinen saneamendura zuzenduta badago, nahiz eta horien kudeaketa, dela inbertsio lanetan dela artapen lanetan, organismo autonomoek egin.

III.    SUBJETU PASIBOAK

6. artikulua.

1.    Eraikuntza, instalazio edo obraren jabe diren pertsona fisiko, pertsona juridiko eta Zergen Foru Arau Orokorrak 35.3 artikuluan aipatzen dituen entitateak dira, zergadun gisa, Zerga honen subjektu pasiboak, haiek egiten diren ondasun higiezinaren jabeak izan edo ez.       

2.    Aurreko paragrafoan ezarritako ondorioetarako, lanek sortarazten dituzten gastuak edo kostua jasaten dituena izango da eraikuntza, instalazio edo obraren jabea.

7. artikulua.

1.    Eraikuntza, instalazioa edo obra subjektu pasibo zergadunak egiten ez duenean, zergadunaren ordezko subjektu pasibotzat hartuko dira beharrezko lizentziak eskatu edo erantzukizunezko aitorpenak edo aurretiazko komunikazioak aurkeztu edo eraikuntzak, instalazioak edo obrak egiten dituztenak.             


2.    Nolanahi ere, zergadunaren ordezkoari exijitu ahal izango dio Udalak ezagutzera eman diezaiola zergadun den pertsona edo entitatearen izena eta helbidea.

IV.    ZERGA OINARRIA

8. artikulua.

1.    Zergaren oinarria eraikuntza, instalazio edo obraren kostu erreal eta benetakoa izango da. Ondorio horietarako, kostu hori eraikuntza, instalazio edo obra gauzatzeko kostu materiala dela jotzen da.    

Oinarri ezargarritik kanpo geratzen dira Balio Erantsiaren gaineko Zerga eta erregimen berezietako antzeko beste zergak, eraikuntza, instalazio edo obrekin lotuta egon litezkeen tasa, prezio publiko eta udal mailako gainerako ondare-prestazioak, eta, orobat, profesionalen ordainsariak, kontratistaren mozkin enpresariala, segurtasunari eta osasunari buruzko azterketa eta hondakinak kudeatzeko azterketa eta, hertsi-hertsian, exekuzioaren kostu materiala osatzen ez duten bestelako kontzeptuak.

2.    Aurreko zenbakian ezarritakoaren ondorioetarako, behin-behineko likidazioa oinarritzen den exekuzio-aurrekontuan materialen kostua eta aurreko lanak eta lan osagarriak ere sartuko dira.

3.    Oinarri zergagarria, Udal lizentziarik gabeko eraikuntza, instalazio edo obren kasuetan, Udal Administrazioak erabakitakoa izango da, bataz besteko kostuaren arabera.

V.    ZERGAREN KUOTA

9. artikulua.

Zergaren oinarriari I Eranskinean adierazten den karga tasa aplikatuz aterako da Zerga honen kuota.

VI.    SALBUESPENAK ETA HOBARIAK

10. artikulua.

Honako hobari hauek zehazten dira:

1.    100eko 95eko hobaria eraikuntzak, instalazioak edo obrak interes berezikoak edo udal onurakoak izendatuta daudenean zirkunstantzia sozial, kultural edo historiko-artistikoak izateagatik edo enplegua sustatzeko baliagarriak gertatzeagatik. Izendapena Udal Batzarrak onartu beharko du, eta subjektu pasiboak eskatuta erabakiko da, batzarkideen gehiengo soilaren aldeko botoekin.          

2.    100eko 95eko hobaria baldin eta eraikuntza, instalazio edo obretan:

Eguzki energiaren aprobetxamendu termiko edo elektrikoa ahalbidetzen duten sistemak ezartzen badira. Hobari hori aplikatuko bada, beroa sortzeko instalazioek Administrazio eskudunak homologatutako kolektoreak edo beokuntzako eta ur beroko sanitarioko sistemak (UBS) eduki behar dituzte.  

A edo B motako etiketa energetiko bat lortzeko birgaitze energetikoa helburu badute. Ondorio horietarako, hobariaren ehunekoa desberdina izan daiteke etiketa energetikoaren motaren arabera.

Birgaitze energetikoa eta irisgarritasuna barne hartzen dituen higiezinen birgaitze integrala helburu dutenak. Ondorio horietarako, birgaitze energetikoak A edo B motako eraginkortasun energetikoaren etiketa lortzea izan behar du helburu.     

Udalerriko auzo edo eremuen birgaitze integraleko proiektuen esparruan egitea, energia berriztagarriak sartzeko.   

3.    100eko 50eko hobaria eraikuntza, instalazio edo obrak azpiegituretan inbertsio pribatuak sustatzeko planekin lotuta daudenean, Udalbatzak halaxe erabakitzen duenean.         

4.    100eko 50eko hobaria babes publikoko etxebizitzekin zer ikusia duten eraikuntza, instalazio edo obrak direnean.              

5.    100eko 90eko hobaria eraikuntza, instalazio edo obrek pertsona ezinduen irisgarritasun eta habitagarritasun baldintzak errazten dituztenean.

Aurreko ataletan aipatutako hobarien alderdi objektiboa osatzen duten obrak egingo ez balira, hobaria horren ondorioz ordaindu ez den zerga-zatia ordaindu beharko da, baita berandutza interesak ere.

Helburu horrekin Udal Administrazioak egindako obrak hobaria jaso duten eraikuntza edo berrikuntza jarduketarekin bat datozen egiaztatu ahal izango du. Halaber, egoki iruditzen zaizkion jarduerak burutuko ditu onura horretaz baliatzen direla egiaztatzeko.

VI.    SORTZAPENA

11. artikulua.

Eraikuntza, instalazio edo obra hasterakoan bertan sortzen da Zerga, bai eta beharrezko den lizentzia, atera ez bada ere, edo erantzukizunezko aitorpena edo aurretiazko komunikazioa aurkeztu ez bada ere.

VII.    KUDEAKETA

12. artikulua.

Tokatzen den lizentzia edo erantzukizunezko aitorpena edo aurretiazko komunikazioa ematerakoan, behin-behineko likidazioa egingo da zergaren oinarria interesatuek aurkezturiko aurrekontuaren arabera zehaztuta. Gainerakoetan, zergaren oinarria udal teknikariek zehaztuko dute, proiektua zer kostako den irizten diotenaren arabera.          


13. artikulua.

Dagokion lizentzia edo erantzukizunezko aitorpena edo aurretiazko komunikazioa eman ondoren hasierako proiektua aldatuko balitz, aurrekontu osagarri bat aurkeztu beharko da, aurrekontuaren igoeraren araberako behin-behineko likidazio berri bat egiteko.        

14. artikulua.

1.    Benetan egindako eraikuntzak, instalazioak nahiz obrak eta horien benetako kostua ikusirik, Udal Administrazioak, bidezko administrazio egiaztapena egin ondoren, hala behar bada, aurreko atalean aipatzen den zerga-oinarria aldatu egingo du, eta behin betiko likidazioa egingo; eta behin betiko likidazio horren arabera, aldea ordaintzeko eskatu edo, hala tokatzen bada, interesatuari itzuli egingo dio.

2.    Aurreko atalean ezarritakoa bete ahal izateko, obra bukatu edo behin-behingoz onartu ondorengo lehen hilabetearen barruan, Udalari aditzera eman beharko zaio hala gertatu dela. Aitorpen horri obraren zuzendari teknikoaren ziurtagiria erantsi beharko zaio, tokatzen den elkargo ofizialak ikuskatua, hala egitea tokatzen denean. Ziurtagiri horrek jaso beharko du obrak guztira zer kostu izan dituen, baita teknikariaren gastuak ere, hala nola, proiektua idatzi eta zuzentzearena, mozkin industrialarena, nahiz bestelakoak.

15. artikulua.

Zergaren likidazioari dagozkionetarako, berdin balioko du administrazioak baimena espresuki emana izan edo baimena isiltasun administratibo positiboaren bidez emana izan.

16. artikulua.

Udalak Zerga hau autolikidazioaren bidez exijitu ahal izango du.

17. artikulua.

Lizentziaren titularrak baimendutako obrak, eraikuntzak edo instalazioak ez egitea erabakiko balu, eta hori idatziz espreski adierazi, eginiko behin-behineko likidazioa itzuliko dio Udalak edo bertan behera utzi.            

18. artikulua.

Lizentzia iraungi ondoren, Udalak egindako likidazioa itzuli edo bertan behera utziko du, baldin eta ez bada gertatzen, titularrak berritzea eskatu eta Udalak baimena berritzea.

Azken xedapena.

Ordenantzaren Testu Bategina eta bere eraskina, Osoko Bilkurak onartu zuen 2022ko urriaren 5ean eta 2023ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta aldatu edo indargabetzea erabakitzen ez den artean jarraituko du indarrean.

I ERANSKINA

Zerga-tasa: %4,75.

6.    Tokiko jabari publikoaren lurzoruan, hegaletan eta zorupearen aprobetxamendu berezia egiten duten hornidura-zerbitzuen empresa ustiatzaileek ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala.

1. artikulua.  Foru Araudia.

Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen 11/1989 Foru Arauak, uztailaren 5ekoak, xedaturikoaz bat, honen bidez arautu eta ordainarazi egingo dira Udalaren bide publikoen azpia, gaina eta airea inoren probetxu berezirako erabiltzearen tasak, interes orokorreko nahiz bizilagun guztientzako edo askorentzako hornidura zerbitzuak ustiatzeko enpresei dagozkienak.

2. artikulua.    Egitate ezargarria.

1.    Tasa hauen zergagaia izango da udal bide publiko, lur eta jabetzetako zorua, lurpea edo hegalkina erabili eta bereziki ustiatzea udalerri honetako interes orokorrei nahiz biztanle guztiei edo gehienei zerbitzu hornidurak gauzatzeko.


2.    Tasa hauek ordaintzeak berez ez dakar Hirigintza lizentzia emategatiko tasak ordaindu behar ez izaterik, bide publikoetako zein udal lur eta jabetzetako zoruan, lurpean edo hegalkinean udal jabari publikoa erabili edo ustiatzeko lehenengo instalazioa eraiki, eraitsi, eragin, osatu edo zaintze lanez hornitu behar izatekotan.

3. artikulua.    Sortzapena.

Tasak ordaindu behar dira erabilera edo ustiapena hasten denean, alegia, lizentzia ematen den unean bertan, aurretiaz horrelakorik eskatu bazen.

4. artikulua.    Zergaldia.

Udal jabari publikoaren erabilera edo ustiapen berezia aldi jakin eta mugatu batean baino egiten ez denean, tasa ordainduko da urte horretako urtarrilaren 1ean, eta zergaldia berezko urtea izango da. Salbuespen gisa, erabileraren edo ustiapenaren hasiera ala amaiera izatekotan, zergaldia doitzeko kontuan izango dira baldintza berezi horiek eta tasen zenbatekoa zehaztuko da ordenantzako eranskinean adierazitako ezaugarrien arabera.

5. artikulua.    Zergadunak.

Honako enpresa hauek dira zergadunak: interes orokorrekoak edo bizilagun guzti edo askorentzako hornidura zerbitzuak ustiatzen dituzten enpresak, nola banatzaileak hala saltzaileak izan, eta bai zerbitzuak egiten diren sareen titular, bai sareen titular ez izan arren haiek erabiltzeko edo haiekin sartzeko edo konektatzeko eskubideen titular direnak.        

6. artikulua.    Zerga kuota.

1.    Zerga kuota eranskinean ezartzen da, kargaren pean dagoen enpresa bakoitzak udalerri horretan urtero lortzen duen fakturaziotik datozen sarrera gordinen arabera.     

2.    Eskuko telefonoen zerbitzuak ez dira tasa zenbatzeko araubide berezi honetan sartzen. Zerbitzu horien tasa Udalaren jabari publikoa partikular erabili eta aprobetxamendu berezia egiteko tasa arautzen duen ordenantza fiskalak jarritako kuotaren arabera ordainduko da.

3.    Zerga kuota zehazteko orduan, fakturazioaren sarrera gordintzat hartuko dira erakunde batek udalerri bakoitzean egindako zerbitzuengatik jaso dituen sarreretatik berari egotzi ahal zaizkionak.      

Egindako zerbitzuak kargatzen dituzten zeharkako zergak ez dira sarrera gordinen artean sartuko, ezta ere hirugarren batzuen kontura kobratutako partida edo kopuruak tasa kuantifikatzeko erregimen berezi hau aplikagarri duen entitatearen berezko sarrerak ez badira.

Era berean, ez dira fakturaziotik datozen sarrera gordinen artean sartuko hornidura zerbitzuengatik jasotako kopuruak, baldin eta zerbitzu horiek erabiliko badira Ekonomia Ministerioko Energia elektrikoaren Produkzio Instalazioen Erregistro Administratiboaren 1. edo 2. atalean inskribatuta dauden instalazioetan, erregimen berezi honetan zergapetuko den energia sortzeko behar den lehengai gisa.              

Hornidurak egitean inoren sareak erabiltzen dituzten enpresek kopuru hauek kenduko dituzte beren fakturazioaren sarrera gordinetatik, hain zuzen, sare horietara sartzeagatik edo haiekin interkonektatzeagatik beste enpresei ordaindutako kopuruak. Sare horien enpresa titularrek beren fakturazioaren sarrera gordinen artean konputatu beharko dituzte kontzeptu horregatik jasotako kopuruak.

4.    Araubide berezi hau aplikatzeak dakarren zenbatekoa ez dago erabiltzaileei eransterik.

7. artikulua.    Ordainketa.

1.    Tasak ordainduko dira urtealdia amaitu ondoko lehenengo hiruhilabetean.

2.    Erabilerak nahiz ustiapenak kalteak sor badiezazkieke udal jabari publiko diren ondasunei, kalte horiek ordaintzeko egoki iritzitako zenbatekoa gordailatzeko eskatuko du udalak eta, gainera, dagokion tasa publikoa ordaindu beharko da.          

3.    Erabilerak nahiz ustiapenak kalteak sor badiezazkieke udal ondasunei, kalte horiek ordaintzeko egoki iritzitako zenbatekoa gordailatzeko eskatuko du udalak eta, gainera, dagokion tasa publikoa ordaindu beharko da.             

4.    Banakoen erabilera edo ustiaketa bereziaren ondorioz jabari publikoa kaltetu edo deuseztuz gero, onuradunak, arauzko tasa ez ezik, berriro eraikitzeko edo konpontzeko gastu guztiak ere beharko ditu, zenbatekoa aurretik gordailatu beharko duelarik.      

5.    Nolanahi ere, kalteak konponezinak badira, udalak eskatuko du ondasunak konpondu edo berriak ezartzeko zein horien balioa ordaintzeko.

6.    Udalak ez ditu aldez edo osorik barkatuko kalteordain edo itzulketa horiek.

7.    Jabari publikoa lizentziarik gabe erabili edo ustiatuz gero, arauzko tasa ordaindu beharko da eta, gainera, ordaindu ez den tasaren zenbatekoaren hiru halako isuna ere ezar dakioke.

8. artikulua.  Diru-sarrera itzultzea.

Subjektu pasiboari ezin egotzi zaizkion arrazoiak direla eta jabari publikoa erabiltzeko edo aprobetxatzeko eskubidea gauzatzerik ez bada, tasarena itzultzea egokituko da.        

9. artikulua.    Orokorrean ezarri beharreko arauak.

1.    Aplikagarri diren arauak honako hauek dira:

a)    Baimen demaniala eskatzerakoan, interes orokorreko nahiz bizilagun guztientzako edo askorentzako hornidura zerbitzuak ustiatzeko enpresek adierazi beharko dute zein diren erabilera bakoitzaren azalerak, ezaugarriak eta neurriak. Baimena lortutakoan, udalerrian fakturatu dutena dela-eta lortutako sarrera gordinak adierazi beharko dituzte urtealdi bakoitza amaitu ondoko lehen hiruhilabetean.            

b)    Ustiapen bakoitzak dakartzan eskubide eta eginbeharren araubidea baimen demanialaren baldintzek xedatuko dute.

2.    Udalak arauzko tasak ordaintzeko ez ezik, eginbeharrak beteko direla bermatzeko fidantzak aurretik gordailatzeko ere eska dezake.

3.    Udal jabaria erabili edo ustiatu nahi duenak honako hauek bete beharko ditu:

a)    Udal baimena lortzea.

b)    Halakorik izanez gero, baldintzen orria onartzea, orriko baldintza eta eginbeharrekiko adostasuna adierazita.

c)    Ustiaketan zerbait aldatzekotan, aldatu eta hamabost eguneko epean udalari horien berri ematea.

4.    Tasa hauei ezarriko zaizkie Foru Zerga Arau Orokorrak, Zergabilketako Erregelamendu Orokorrak zein horiek garatzeko araudiek xedaturiko gestio, likidazio, ikuskaketa, bilketa, urratze eta isun arauak.    

Azken xedapena.

Ordenantzaren Testu Bategina eta bere eraskina, Osoko Bilkurak onartu zuen 2022ko urriaren 5ean eta 2023ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta aldatu edo indargabetzea erabakitzen ez den artean jarraituko du indarrean.

1. ERANSKINA

HORNIKETA-ZERBITZUETAKO ENPRESEK UDAL-BIDE PUBLIKOETAKO LURZORUA, ZORUPEA ETA ZORUGAINA HAIEK SOILIK ERABILTZEAGATIK EDO ERA BEREZIREN BATEAN USTIATZEAGATIK

Enpresa horiek udalerrian lortzen duten urteko fakturazioaren sarrera gordinen %1,5 ordaindu beharko dute.         

7.    Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala.

I.    XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.

Entitate lokal honek, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauari jarraiki, Eranskinean zehazten diren tasak ezarri eta exijitzen ditu udal jabari publikoaren erabilera pribatiboagatik edo probetxamendu bereziagatik. Ordenantza honetan adierazten diren arauen arabera ezarri eta exijitzen dira tasa horiek, eta haren barruan geratzen dira jasota.

2. artikulua.

Ordenantza hau entitate lokalaren lurralde eremu osoan aplikatuko da.

II.    EGITATE EZARGARRIA

3. artikulua.

Udal jabari publikoaren erabilera pribatiboak edo haren probetxamendu bereziak eratzen du zergagaia.

III.    SUBJEKTU PASIBOA

4. artikulua.

1.    Honako hauek izango dira, zergadun bezala, subjektu pasiboak: Pertsona fisikoak zein juridikoak, eta Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak 33. Artikuluan aipatzen dituen entitateak, baldin eta beren onura partikularrerako gozatu, erabili edo aprobetxatzen badute modu berezian udal jabari publikoa, uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauak, Gipuzkoako Toki Ogasunei buruzkoak, 20.2 artikuluan jasotzen dituen kasuen arabera.   

2.    Espaloietan egokitutako ibilgailu sarrerak modu pribatiboan erabiltzeagatik edo haien probetxamendu bereziagatik ezartzen diren tasetan eta, oro bat, sarrera horiek eraiki, mantendu, aldatu edo kentzekoetan, zergadunaren ordezkotzat hartuko dira ibilgailuen sarrera horiei sarbidea ematen dieten finka eta lokalen jabeak. Horiek, hala dagokienean, onuradun desberdinei jasanarazi ahal izango dizkiete kuotak.  

3.    Estatua, autonomia elkarteak eta entitate lokalak ez daude behartuta tasak ordain-tzera herri jabariaren erabilera pribatibo edo probe-txa-mendu bereziarengatik, zuzenean ustia-tzen dituzten komunikazio zerbitzu publikoen probetxamenduetan eta, bereziki, herritarren segurtasunarekin edo defentsa nazionalarekin zer ikusia duten guztietan.

5. artikulua.

Tasen ordainketa lizentziak beren izenean jasotzen dituztenek egingo dute, eta horien ezean, probetxamenduaren onuradun direnek.

IV.    SALBUESPENAK, MURRIZPENAK ETA HOBARIAK

6. artikulua.

Salbuespenak edo bestelako onura fiskalak aplikagarri diren xedapen orokorretan ezarritakoaren arabera emango dira.           

V.    OINARRI EZARGARRIA

7. artikulua.

Oinarri ezargarria udal jabari publikoaren erabilera pribatiboa edo probetxamendu berezia gauzatzen den unitate bakoitzak osatzen du, Eranskinean jasotakoaren arabera.   

VI.    KUOTA

8. artikulua.

1.    Zerga kuota tarifa bat, espreski erabakitako kopuru finko bat edo, bestela, bi prozedurak batera erabiliz finkatuko da, Eranskinean ezarritakoaren arabera.       

2.    Erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziak udal jabari publikoa suntsitu edo hondatzen duenean, onuradunak, behar den tasari aurre egiteaz gainera, osorik itzuli beharko ditu berreraikuntza edo konponketa gastuen kostuak, eta haren zenbatekoa aldez aurretik ordaindu.              

Kalteak konponezinak badira, udalak kalteordain bat jasoko du. Suntsitutako ondasunen pareko balioa izango du, edo bestela, kaltetutako ondasunen zenbatekoarena.

Entitate Lokalak ezingo ditu barkatu, ez osorik ez zati batean, apartatu honetan aipatzen diren kalteordainak edo diru-itzulketak.

VII.    SORTZAPENA ETA ZERGALDIA

9. artikulua.

1.    Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziagatik exijitzen den tasa hurrengo uneetan sortuko da zergagaiaren izaeraren arabera: Erabilera pribatiboa edo probetxamendu berezia hasten denean, eta orduan zenbateko osoa edo haren zati bat aurrez ordaintzea exijitu daiteke, edota, bestela, jarduketari edo espedienteari hasiera ematen dion eskaera aurkezten denean; jarduketa ez da egingo edo espedientea ez da izapidatuko dagokion ordainketa egiten ez bada.

2.    Tasaren izaera materialak sortzapena aldizkakoa izatea exijitzen duenean, sortzapen hori urte bakoitzeko urtarrilaren 1ean gertatuko da eta zergaldiak urte naturala hartuko du. Erabilera pribatiboa edo probetxamendu berezia hasi edo uzten denean, ordea, zergaldia zirkunstantzia horretara egokituko da, eta kuotan dagokion hainbanaketa egingo da Eranskinean ezarritakoari jarraituz.

3.    Jabari publikoa erabili edo aprobetxatzeko eskubidea burutu edo gauzatu gabe geratzen bada subjektu pasiboarekin zer ikusirik ez duten arrazoiengatik, dagokion zenbatekoa itzuliko zaio.

VIII. LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA

10. artikulua.

Entitate Lokalak kontzeptu bakoitzaren likidazioa egingo du, eta likidaturiko kopurua ordainduko da Eranskinak exakzio bakoitzerako ezartzen dituen arau partikularrei jarraituz.     

Udalak eskatu ahalko du tasaren ordainketa auto-kikidazioaren araubidean egitea.

IX.    TASEN KUDEAKETA

11. artikulua.

Aldizkako epemuga duten zorrak eta kolektiboki jakinarazi beharreko zorretan, subjektu pasiboak ordainketa geroratu edo zatikatzeko eskaera borondatezko epean aurkeztu badu eta Udalak onartu badio, ez da berandutza interesik exijituko. Onura hori lortzeko beharrezkoa izango da ordainketa, tasa sor-tu den ekitaldian egitea. 

Ordenantza honetan arautzen diren tasak likidatu, bildu eta ikuskatze-ari dagokion guztian, eta, halaber, zerga urrapenak kalifikatu eta kasu bakoitzean dagozkien zigorrak ezartzerakoan, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrean jasotakoa aplikatuko da.    

Azken xedapena.

Ordenantzaren Testu Bategina eta bere eraskina, Osoko Bilkurak onartu zuen 2022ko urriaren 5ean eta 2023ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta aldatu edo indargabetzea erabakitzen ez den artean jarraituko du indarrean.

Egitate ezargarria                                                                                                     Kuota (euro)

A)    Udalaren herri erabilerako terrenoak har-
tzea merkantziak, eraikuntza materialak, obra hon-
dakinak, hesiak, puntelak, asnilak, aldamioak eta
antzeko beste instalazio batzuk jarriz.              

Zaborrak edo materialak gordetzeko edukiontziak,
eguneko edo zatiko ...............................................            2,52

Hesiak eta aldamioak metro linealeko edo zatiko eta
eguneko .................................................................            0,25

Zaborrak, lur hondakinak eta eraikuntza materialak,
metro linealeko edo zatiko eta eguneko .............            0,75

Zutabeak eta euste-gaiak, elementu eta eguneko ...            0,25

B)    Aparkamendu murrizturako ibilgailuen sarre-
rak kaleko espaloietan eta erreserbetan zehar, ibil-
gailuen geralekuak, edozein motatako merkantzien-
karga eta deskarga.

Sarbide ate bakoitzeko edo ibilgailuak espaloietan
eta erreserbetan zehar, ibilgailuen geralekuak,
edozein motatako merkantzien karga eta deskar-
ga, urtean ...............................................................         40,60

Garaje kolektiboko aparkaleku bakoitzeko, urtean...           5,02

C)    Udalaren herri erabilerako terrenoak har-
tzea, mahai, aulki, tribuna, oholtza eta antzeko bes-
te elementu batzuk erabiliz, irabazi asmoa dagoenean.

Mahaiak eta aulkiak jartzea, mahaiko eta hilabeteko                                                     6,09

D)    Postuak, barrakak, saltokiak, ikuskizun gu-
neak, feriak edo jolas lekuak jartzea udalaren herri
erabilerako terrenoetan, bai eta kaleko industriak,
industri ibiltariak eta zinemako filmaketa ere.

1.    Txurrotegi eta txokolategiak eta ore frijituta-
ko mahaiak, eguneko edo zatiko .........................         11,34

2.    Pastelak, gozokiak, fruitu sikuak, patata frijitu-
ak, bisuteria, jostailuak, liburuak, etab. Saltzeko
txosnak, eginiko edo zatiko ..................................            6,29

3.    Tiro txosnak, eta bestelako jokoak, eguneko edo
zatiko ......................................................................         25,37

4.    Tonbolak, zozketak, salmenta, arinak, eta antze-
koak, eguneko edo zatiko; ....................................         25,37

5.    Tresna hegalariak, kale-satxoak, zaldiko-maldi-
koak, dunperrak eta, oro har, mugitzen diren-
era guztietako aparagailuak, eguneko edo zati-
ko ............................................................................         25,37

Egitate ezargarria                                                                                                     Kuota (euro)

6.    Autotxoke pistak, eguneko edo zatiko ................                   
.................................................................................        
60,90

7.    Ikuskizun eta antzerkiak, eguneko edo zatiko ...         11,34

Leku Irekian ..............................................................         11,13

Leku Itxian ................................................................         41,59

8.    Zirkoak, eguneko edo zatiko ................................         60,90

9.    Taberna, kafetegi eta antzerakoetan, eguneko
edo zatiko ...............................................................         52,93

10.    Asteroko feriako salmenta ibiltariko postu ba-
koitzeko, eguneko edo zatiko .............................. .           7,10

11.    Argi indarra engantxatzeagatik suplementua.. .           2,50

Herriko baserritarrak, bertako ekoizkinak saltzeko
salbuetsita daude.

E)    Herri Antzokiaren erabilera pribatiboa.

Legorretako entitateek, udal langileen ordutegi ba-
rruan .......................................................................            0,00

Legorretako entitateek, udal langileen ordutegitik
kanpo .....................................................................       101,50
................................................................................. 152,25(1)

Legorretatik kanpoko entitateek, udal langileen or-
dutegi barruan .......................................................       101,50
................................................................................. 152,25(1)

Legorretatik kanpoko entitateek, udal langileen or-
dutegitik kanpo. .....................................................       203,00
................................................................................. 304,50(1)

(1)Teknikariarekin.

F)    Kultur Etxearen erabilera pribatiboa.

Teknikaririk gabe.

Legorretako entitateek, udal langileen ordutegi ba-
rruan .......................................................................            0,00

Legorretako entitateek, udal langileen ordutegitik
kanpo .....................................................................       101,50

Legorretatik kanpoko entitateek, udal langileen or-
dutegi barruan .......................................................       152,25

Legorretatik kanpoko entitateek, udal langileen or-
dutegitik kanpo ......................................................       203,00

G)    Kamioien udal aparkalekua erabiltzeagatik.      

Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen Gaineko Zergan-
udal erroldan dauden kamioi edo atoientzako ur-
teko tarifa ...............................................................         66,00

Aipatutako erroldan azaltzen ez diren kamioi edo
atoientzako plaza bakoitzeko ...............................       182,70

H)    Herri baratzen partzelen erabilera pribati-
boagatik.

Esleitutako partzela bakoitzarengatik, hileko (urtean
lau hilabetean behin kobratuko da) .....................            6,45

I)    Frontoiaren erabilera.

Frontoiaren erabilera (argiak piztuta eta ordu ba-
koitzagatik) .............................................................         1,015

8.    Zerbitzu publikoak eskaini eta jarduera administratiboak burutzeagatik ordaindu beharreko tasen ordenantza fiskala.

I.    XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.

Entitate lokal honek, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauari jarraiki, Eranskinean zehazten diren tasak ezarri eta exijitzen ditu zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatik. Ordenantza honetan adierazten diren arauen arabera ezarri eta exijitzen dira tasa horiek, eta haren barruan geratzen dira jasota.

2. artikulua.

Ordenantza hau entitate lokalaren lurralde eremu osoan aplikatuko da.

II.  ZERGA EGITATEA

3. artikulua.

Tokiko Administrazioaren aldetik zerbitzu bat eskaintzeak edo jarduera bat burutzeak eratzen du zergagaia, dela eskatua izan delako, dela partikularren egintza edo hutsegiteen ondorioz zeharka probokatu delako.

III.    SUBJEKTU PASIBOA

4. artikulua.

1.    Honako hauek izango dira, zergadun bezala, subjektu pasiboak: Pertsona fisikoak zein juridikoak, eta Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrak 33. artikuluan aipatzen dituen entitateak, zerbitzu edo jarduerak eskatzen dituztenean edo haien onura edo eragina jasotzen dutenean.

2.    Zergadunaren ordezkotzat hartuko dira:

a)    Etxebizitza edo lokalen okupatzaileei onura edo eragina dakarkieten zerbitzu edo jarduerengatik ezarritako tasetan: Higiezin horien jabeak. Horiek, hala dagokienean, onuradun desberdinei jasanarazi ahal izango dizkiete kuotak.          

b)    Suhiltzaile zerbitzuengatik, aurrien prebentzioagatik, eraikuntza eta eraispen zerbitzuengatik, salbamendukoengatik eta, oro har, pertsona eta ondasunak babesteko zerbitzuengatik ezarritako tasetan, zerbitzuaren mantenimendua barne, arriskuaren entitate edo sozietate aseguratzaileak.  

c)    Lurzoruari eta hiri antolaketari buruzko araudian jasotako Hirigintza lizentziak emateagatik ezarritako tasetan: Obren eraikitzaileak edo kontratistak.

5. artikulua.

Tasak ordaintzera behartuta daude:

a)    Partikularren eskariz egindako zerbitzu edo jardueren kasuan, eskaera egin dutenak.

b)    Partikularrek eskatu ez baina, horien egin-tza edo hutsegiteengatik, derrigorrezkoak gertatu diren zerbitzu edo jardueren kasuan, egintza edo hutsegite horiek leporagarri dituztenak.

6. artikulua.

Ordenantza honetatik eratortzen diren zerga zorretan, subjektu pasiboarekin batera, tarifak aplikatzeko arauetan aipatzen diren pertsonek ere erantzungo dute.

IV.    SALBUESPENAK, MURRIZPENAK ETA HOBARIAK

7. artikulua.

Salbuespenak edo bestelako onura fiskalak aplikagarri diren xedapen orokorretan ezarritakoaren arabera emango dira.           

V.    OINARRI EZARGARRIA

8. artikulua.

Oinarri ezargarria zerbi-tzua gauza-tzen den unitate bakoitzak eratzen du, Eranskinean jasotakoaren arabera.              

VI.    KUOTA

9. artikulua.

Zerga kuota tarifa bat, espresuki erabakitako kopuru finko bat edo, bestela, bi prozedurak batera erabiliz finkatuko da, Eranskinean ezarritakoaren arabera.       

VII.    SORTZAPENA ETA ZERGALDIA

10. artikulua.

Zerbitzua edo jarduera egiten denean sortzen da tasa.

VIII.  LIKIDAZIOA ETA ORDAINKETA

11. artikulua.

Tokiko administrazioak kontzeptu bakoitzaren likidazioa egingo du, eta likidaturiko kopurua ordainduko da Eranskinak exakzio bakoitzerako ezartzen dituen arau partikularrei jarraituz.

IX.    TASEN KUDEAKETA

12. artikulua.

Aldizkako epemuga duten zorrak eta kolektiboki jakinarazi beharreko zorretan, subjektu pasiboak ordainketa geroratu edo zatikatzeko eskaera borondatezko epean aurkeztu badu eta Udalak onartu badio, ez da berandutza interesik exijituko.

Onura hori lortzeko beharrezkoa izango da ordainketa, tasa sortu den ekitaldian egitea.   

Ordenantza honetan arautzen diren tasak likidatu, bildu eta ikuskatzeari dagokion guztian, eta, halaber, zerga urrapenak kalifikatu eta kasu bakoitzean dagozkien zigorrak ezartzerakoan, Gipuzkoako Zergen Foru Arau Orokorrean jasotakoa aplikatuko da.    

Azken xedapena.

Ordenantzaren Testu Bategina eta bere eraskina, Osoko Bilkurak onartu zuen 2022ko urriaren 5ean eta 2023ko urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, eta aldatu edo indargabetzea erabakitzen ez den artean jarraituko du indarrean.

                                                                                                                                                             

a)    Udal administrazio edo agintariek luzatu
edo bere gain hartzen dituzten agiriak, hala eskatuta.       

1.    Fotokopia bakoitzeko ...........................................            0,25

2.    Dokumentua egiaztatzeagatik .............................            0,35

3.    Faxa bidaltzeagatik ..............................................            0,50

4.    CD de normativa urbanística ...............................            3,00

5.    Licencia de utilización de arma ...........................         50,00

b)    Hirigintzako zerbitzuak:

1.    Hirigintzako idatzizko kontsultak izapidetzea.....        25,00

2.    Finkak zatitzeko edo banantzeko espedienteak...                  
.................................................................................        
50,00

3.    Aurri egoeraren espedienteak izapidetzea..........      100,00

4.    Aurretiazko jakinarazpena behar duten obren
ondorengo kontrola-edo ikuskapenaren espe-
dienteak izapidetzea..............................................        15,00

5.    Obraren lizentziak izapidetzea:

5.1.    Izapidetzeko proiektuaren beharrik ez duten
obrak ......................................................................         45,00

5.2.    roiektua behar duten obrak, 20.000 euroko
edo gutxiagoko aurrekontua badute ....................       150,00

                                                                                                                                                             

5.3.    Poiektua behar duten obrak, 20.000 baino
gehiagoko aurrekontua badute ............................       235,00

5.4.    Proiektua behar duten obrak, 50.000 euroko
edo gehiagoko aurrekontua badute .....................       315,00

5.5.    Erabilera publikoko baso pista eta bideen era-
bilera berezia emateko baimena eta ondoren-
go kontrol zerbitzua. Kuota ...................................         25,00

(Legorretako Udalak asfaltoz, hormigoiz edo beste
tratamendu batez zolatutako baso-bideen eta
udal titulartasuneko bideen erabilera berezia egi-
teko oinarriak arautzen dituen ordenantza-
(2021eko irailaren 14ko Gipuzkoako Aldizkari-
Ofiziala, 176. zk.).

5.6.    Eraikinen Azterketa Teknikoaren /EAT tramita-
zioa .........................................................................         10,00

5.7.    Hirigintzaren arloan exekuzio-aginduak eta ordezko exekuzioak tramitatzeagatik ordaindu beharreko tasa.

Arau aplikagarriak:         

Tasa honen zerga-egitateak honakoak dira:              

a)    Ondasun higiezinak kontserbatzeko eta birgaitzeko betebeharretik eratorritako jarduketetan eta espedienteen tramitazioan, edota Hirigintzaren arloko legezkotasuna legezkotzetik edo lehengoratzetik eratorritakoetan, beharrezkoa den jarduera administratiboa, hala maila teknikoan nola maila administratiboan.

b)    Obligazioduna ordezkatzeko (ordezko exekuzioa) beharrezkoa den jarduera administratiboa, hark kontserbatzeko eta/edo birgaitzeko edo Hirigintzaren arloko legezkotasuna legezkotzeko edo lehengoratzeko bere betebeharrak betetzen ez dituen kasuetan.

Tasa honen subjektu pasiboak, zergapeko kontzeptuarekin, aurreko artikuluan aurreikusitako zerbitzuen edo jardueren onura edo eragina jasotzen duten pertsona fisiko eta juridikoak dira, eta jarduera administratiboak edo zerbitzuak subjektu pasiboari eragiten diola edo hari dagokiola ulertuko da, berak zuzenean edo zeharka motibatua izan denean bere jarduketek edo ez-egiteek Udala behartu dutelako ofizioz egitera edo zerbitzuak ematera Hirigintzaren arloko segurtasuneko, osasungarritasuneko edo ordenako arrazoiengatik.   

Zergapekotzat hartuko dira bai pertsona fisiko edo juridikoak eta bai zerga-betebeharrak betetzea araudiz ezarria duten erakundeak, baita ere banatu gabeko herentziak, ondasun-komunitateak eta gainerako erakundeak, zeinak, nortasun juridikorik izan ez eta unitate ekonomiko bat eratzen duten edo ondare banatu bat, zergapetua izan litekeena.                   

Tasa honen sortzapena bere zerga-egitatea diren jarduketak –1. artikuluan bilduta daude– gauzatzera bideratutako jarduera administratiboa abiatzen den unea da eta hor sortzen da zerga ordaintzeko betebeharra.       

Honako tasak aplikatuko dira:

                                                                                                                                                              

Exekuzio-aginduen espedienteen tramitazioagatik,
egin beharrekoak diren obren ordezko exekuzio-
rik gabe ..................................................................       150,00

Egin beharrekoak diren obren ordezko exekuzioen
espedienteen tramitazioagatik .............................       200,00

Hirigintza-aurriaren espedienteen tramitazioagatik,
egin beharrekoak diren obren ordezko exekuzioa-
rekin ........................................................................       350,00

Horiek guztiak, Udalaren kanpoko kontratazioaren
xede diren obren gastuak jasanarazteko aukera
eragotzi gabe».

                                                                                                                                                             

5.8.    Obra-lizentziekin zerikusirik ez duten jabari-
publikoaren okupaziorako baimenen tramitazioa-
gatik ........................................................................         20,00

5.9.    Jabetza nahitaez kentzeko dosierrak izapide-
tzea, hirugarren batek eskatuta edo onuraduna
administrazio publikoa ez bada ...........................                   
.................................................................................      
300,00

5.10.    10/2015 Legearen 31.2 artikuluan aurreiku-
sitako jardunaldiak, ikuskizunak edo jolas jar-
duerak egiteko baimena edo gaikuntza ..............         35,00

c)    Ingurumeneko zerbitzuak.

1.    Jarduerak.

1.1.    Ardurapeko adierazpena edo aurretiazko ko-
munikazioa behar duten jarduera sailkatuak
kontrolatzeko administrazio jarduerak ................       503,15

1.2.    Jarduera-baimena eta ondoren aurretiko ko-
munikazioa behar dituzten jarduera sailkatuak .    1.207,56

a)    Jarduera lizentzia ..................................................       704,41

b)    Udalaren ondorengo kontrol-jarduketa, aurreti-
ko komunikazioa aurkeztu ondoren egin beharre-
koa...........................................................................      503,15

Halaber, dagokion tasa ere sortuko da, baldin eta jarduera baimenik eskatu gabe garatzen bada, baimena edukitzea derrigorrezkoa denean, edo baldin eta aurretiko komunikazioa aurkezten ez bada, edo garatutako jarduera Udalari eskatu edo jakinarazitakoa ez bada, eta udalak egindako egiaztapenen bitartez, garatutako benetako jarduera pribatua zein den zehazten denean.

Eskubideak likidatzeak ez du esan nahi jarduera legalizatzen denik, betiere egiaztapen-jarduketetan xedatutako baldintzak bete beharko baititu beti.           

1.3.    Jarduera-lizentziaren titulartasuna aldatzeko aurretiazko jakinarazpena edo jarduera berberaren aurretiazko jakinarazpen berria: Lehengo ataletan aurreikusitako kuoten %30, jarduera-motaren arabera: %30.

1.4.    Lizentzia eta aurretiazko komunikazioen mamirik gabeko aldaketak: %15.

                                                                                                                                                             

2.    Animalia arriskutsuak edukitzeko baimena .......         50,75

3.    Bide publikotik txakurra edo etxeko aberea ken-
tzea .........................................................................         21,50

Zentroan uzteko eta egoteko gastuak ere eskatuko dira.        
               

d)    Hilerriko udal zerbitzuak.

                                                                                                                                                             

1.    Nitxoak.

Nitxoetan Ehorzketak Inhumacion en nichos (*).......      326,70

Nitxoetatik deshobiratzeak beste norabait erama-
teko .........................................................................       326,70

Beste zerbitzu osagarri batzuk (**).

a)    Plaka ......................................................................       138,00

b)    Grabazioa ..............................................................       140,39

c)    Gurutzea edo beste grabazio bat ........................       105,29

d)    Gurutzea, altzairuzko herdoilgaitza .....................         84,24

e)    Lorontzia ................................................................         84,24

f)    Argazkia ..................................................................       119,33

g)    Grabazio berezia (hizki bakoitzeko) .....................            1,80

h)    Plaka jartzea .........................................................         26,62

2.    Panteoiak.

Ehorzketa edo deshobiratzea .....................................       326,70

                                                                                                                                                             

3.    Osarioak.

Osario berria (*).

Sartu/atera ...................................................................       133,10

Hezurtegia berrerabiltzea (*).

Sartu edo atera ............................................................       133,10

Hezurtegitik deshobiratzea beste norabait eramateko    133,10

Beste zerbitzu osagarri batzuk (**).

a)    Plaka ......................................................................         49,14

b)    Grabazioa ..............................................................       144,87

c)    Gurutze grabatua ..................................................         31,02

d)    Lorontzia ...............................................................         43,05

e)    Argazkia 1 .............................................................         93,39

f)    Argazkia 2 ..............................................................         89,44

f)    Grabazio berezia (hizki bakoitzeko) .....................            1,80

g)    Jartzea ...................................................................         26,62

(*)Zerbitzu hori beste zerbitzu osagarri batzuekin (**) emango da/

e)    Hiri hondakin solidoen bilketa, kudeaketa eta tratamendua.

                                                                                                                                                             

1.    Etxebizitzak.

Etxebizitza bakoitzeko (hutsik edo beterik, hiri-edo
landa-guneetan) ....................................................       173,25

Etxebizitza bakoitzeko, hondakin organikoa konpost
bidez kudeatzen dutenak (hutsik edo beterik,
hiri edo landa-guneetan) .......................................       121,27

2.    Merkataritza eta beste batzuk.

Kafetegiak eta tabernak ..............................................       346,50

Txokoak ........................................................................       433,12

Jatetxeak, ostatuak eta antzekoak .............................       433,12

Janari-dendak ...............................................................       303,19

Carnicería .....................................................................       346,50

Pescadería ....................................................................       346,50

Peluquería ....................................................................       173,25

Sala de fiestas .............................................................    1.100,14

Resto de comercios y otros .........................................       216,56

3.    Industria y otros servicios.

Industriaren kasuan, tarifek hondakinen sorkuntza hartuko dute kontuan, eta Sasieta mankomunitateak erabiltzaile bakoitzaren eskura jarritako errefusa-edukiontzien kopuruaren eta edukieraren arabera kalkulatuko dira:             

                                                                                                                                                             

Erabiltzaile bakoitzaren eskura jarritako errefusa-
rentzako 360 litroko edukiontzi bakoitzeko ........       799,31

Erabiltzaile bakoitzaren eskura jarritako errefusa-
rentzako 1.000 litroko edukiontzi bakoitzeko .....    1.065,75

Errefusa-edukiontzirik ez duten erabiltzaileak bai-
na Sasieta Mankomunitateak beste bilketa zer-
bitzu batzuk ematen dizkienak: Gutxieneko tari-
f
a .............................................................................       799,31

10 langile baino gutxiago duten industria .................       270,00

Tarifa aplikatzeko arauak.

1.    Zergapeko egitatea.

Zergapeko egitatea honako hauek dira:

1.Etxe partikularretako edo etxebizitzetako hondakinak biltzea.

2.Merkataritza-, lanbide- eta industria-jarduerak (etxeko hondakinekin pareka daitezkeen hondakinei dagokienez), jolas- eta kirol-jarduerak eta antzekoak egiten dituzten establezimendu edo lokaletako hondakinak biltzea, eta, oro har, etxebizitzez bestelako establezimendu edo lokaletan egiten diren jardueretako hondakinak biltzea.

3.Hondakinen bilketa ez ezik, hondakinen tratamenduarekin eta ezabaketarekin lotutako jarduerak ere barne hartzen ditu Zerbitzuak.

2.    Zergaldia.

Zerbitzua emateko kuotak sei hilekoak dira.

3.    Sortzapena.

1)    Zerbitzua ematen den unetik aurrera sortzen da tasa, zergapeko ondasun higiezinak erabiltzen hasten den eguna edozein dela ere.

2)    Tasa nahitaez ezarri behar da, betiere zerbitzua ematen bada.

4.    Subjektu pasiboak.

Honako hauek dira tasaren subjektu pasiboak zergadun gisa: pertsona fisiko eta juridikoak, jaraunspen banatugabeak, ondasun-erkidegoak eta nortasun juridikorik ez duten gainerako erakundeak, baldin eta unitate ekonomiko bat edo zergagarri den ondare bereizi bat osatzen badute, eta aipatutako etxebizitza, establezimendu edo lokal horiek okupatzen edo baliatzen badituzte.

Zergadunaren ordezko gisa, ondasun higiezinen jabeak izango dira subjektu pasiboak.

5.    Konpostajeagatiko kuota zuzentzea.

Biohondakina banakako edo komunitateko konpostajearen bidez prebenitzeko programan parte hartzen duten zergadun-erabiltzaileek jasandako zerga-kuota konpentsatzeko eskubidea izango dute.

Pertsona fisikoak diren eta konpostaje-erregistroan alta emanda dauden edo alta emanda dauden zergadunek banakako eta komunitateko konpostaje-erabiltzaileen erroldak osatuko dituzte.

Zergadunak udalerrian kokatutako etxebizitza bati, eta bakar bati, lotuta dagoela deklaratuko du.

Erroldan sartutako zergadunen artean, banakako zein komunitateko konpostaje-zerbitzuaren ardura duen zuzendaritza teknikoak, ekitaldi bakoitzeko abenduan, 6. puntuan ezarritako baldintzak bete dituztenak zerrendatuko ditu.     

Biohondakina prebenitzeko programaren zuzendaritza teknikoak zergadunei egozteko kuotaren zuzenketari dagokion zenbatekoa ordainketa bidez egingo da, zergadunak/erabiltzaileak berariaz adierazitako kontu korrontean, hurrengo urteko urtarrilean diru-sarrera bakar baten bidez.          

6.    Kuotaren zuzenketa aplikatzea.

Kuota zuzentzeko eskubidea izango dute baldintza hauek betetzen dituzten erabiltzaileek:

1.    Ekitaldi bakoitzeko urtarrilaren 1ean konpostaje-erroldan agertzen diren erabiltzaileak, baldin eta programa honetan parte hartu badute, gutxienez zenbatutako 12 hilabeteetatik 10etan. Eskaera aurkezteko epea amaituko da urte bakoitzeko otsailaren azken egunean.

2.    Edukiontzian urtebetean hondakin organikoaren (konpostaezina) 24 utziketa kontabilizatu izana gehienez.

3.    2023ko ekitaldian eta hurrengoetan: Konpentsazioa izapidetzeko, eskatu beharko dute programan alta ematea eta txartel berri bat entregatzea. Alta emateko, txartel zaharra entregatu beharko da.

4.    Zuzenketaren ondorioz, 49,50 euroko itzulketa egingo da.

7.    Elkarrerara.

Udalbatzak 2019ko urriaren 30ean onartutako «Dirulaguntzak emateko kudeaketa-arauetan» (Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 2020.01.21, 12. zk.) araututako gizarte-premiaren baldintzak betetzen dituzten pertsonen zergaren itzulketak izapidetzeko, udalak aurreko datuak kontsultatu ahal izango ditu informazioa kontsultatu edo bildu ahal izango du Euskadiko Administrazioen Elkarreragingarritasun eta Segurtasunerako Nodoaren (Nisae) bidez egiaztatzeko:

AGE- Poliziaren Zuzendaritza Nagusia - Nortasun-datuak kontsultatzea eta egiaztatzea.

Foru Ogasunak-Foru Ogasunak - PFEZren kontsulta.

Kontu Mailaren Kontsulta Zerbitzua (Foru Ogasunak).            

AGE- Gizarte Segurantzako Institutu Nazionala - Gizarte Prestazio Publikoen kontsulta.

Eusko Jaurlaritza-LANBIDE- Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren kontsulta.

AGE- Katastroaren Zuzendaritza Nagusia - Katastroko datuen kontsulta.

Foru Ogasunak - Ondasun Higiezinen kontsulta.

Foru-Ogasunak. Ondare mailaren kontsulta.

AGE Aldi bakoitzeko zenbatekoak kontsultatzeko zerbitzua, SEPE langabezia-prestazioak.

AGE- Mendetasun-mailaren eta -graduaren azterketa.

Datu horiek ez direla kontsultatu edo bildu behar iritziz gero, eskatzaileak arrazoituta justifikatu beharko du aurka dagoela (Erregelamenduaren 21. artikulua (EB) 2016/679 Datuak Babesteari buruzkoa), hori egiaztatzen duen dokumentua aurkezteaz gain.