3
TOKI ADMINISTRAZIOA

LEGORRETAKO UDALA

Iragarkia

Udalbatzak, 2023ko uztailaren 5ean egindako ezohiko bilkuran, besteak beste, honako erabaki hauek hartu zituen:

—Alkatearen dedikazioen erregimen ekonomikoa:

Erabateko dedikazioa: %100ekoa.

Urteko ordainsari gordina: 47.446,90 €, ekainaren 17tik hasita.

—Zinegotziak bertaratzeagatiko dietak:

Erabateko dedikazioa edo partziala ez duten zinegotziek ondorengo dietak izango dituzte Udalbatzara eta Batzorde Informatzaileetan parte hartzeagatik:

Udalbatza: 30 €/bilerako.

Batzorde informatzaileak: 20 €/bilerako.

Legorreta, 2023ko uztailaren 10a.—Iñaki Agirre Jauregi, alkatea.            (5656)